Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje o zatvaranju Konkursa za muzilice 2019

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 320-23/2018-01

27.09.2019. godine

Ivanjica

O B A V E Š T E NJ E

            Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 10/2013 i 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana  5. Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2019. godinu – program 5: poljoprivreda, programska aktivnost 0101-0002-podsticaji poljoprivrednoj proizvodnji, ekonomska klasifikacija 451- subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2018), Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje teritorije opštine Ivanjica za 2019. godinu, 01 Broj: 06-20/2019 od 28.06.2019. godine i Konkursa za subvencionisanje nabavke opreme za mužu – muzilice, broj 320-23/2019-01 od 16.09.2019. godine,

            OVAVEŠTAVAJU SE građani opštine Ivanjica da su predviđena sredstva u iznosu od 618.800,00 dinara utrošena, i da je prestao prijem prijava po ovom Konkursu na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica (šalter broj 1 uslužnog centra), zaključno sa prijavom zavedenom pod brojem: 320-23-24/2019-09 od 27.09.2019. godine.

О Аутору

Financ