Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje u vezi primene odredbi člana 9. i 103. zakona o opštem upravnom postupku

На основу Упутства о примени одредаба члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе, Општинска управа општине Ивањица објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Чланом 9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) прописано је да је: Орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе; поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања; орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује; орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Чланом 103. истог Закона прописано да је: орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање (члан 9. став (3) овог закона); ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано.

Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року;

Одредбом члана 103. став 3. Закона прописано је да: у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 59. став (2) овог закона).

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

На основу Упутства о примени одредаба члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе, Општинска управа општине Ивањица објављује

 

 

ЛИСТУ ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ ПО ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

 

 Одељење за општу управу и заједничке послове

 Доношење решења о промени личног имена

 Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

 Потребн докази:

 Потврда о пребивалишту,

 1. Фотокопија личне карте (само за пунолетна лица, односно лица која поседују личну карту),
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Извод из матичне књиге венчаних (само уколико је лице венчано),
 4. Уверење о држављанству,
 5. Уверење Суда да се не води кривични поступак против лица чија промена личног имена се захтева, за дело које се гони по службеној дужности,
 6. Уверење надлежне Полицијске управе да подносилац захтева није осуђиван
 7. Потврда Пореске управе о измиреним порезима
 8. Пресуда о утврђивању/оспоравању очинства или Записник о усвојењу, ако се ради о промени презимена детета.

 Доношење решења о накнадном упису чињенице смрти у матичну књигу умрлих.

 Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

Потребни докази:

 1. Потврда о смрти издата од стране овлашћеног мртвозорника
 2. Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
 3. Уверење о држављанству за умрло лице
 4. Извод из матичне књиге венчаних уколико је лице било у браку
 1. Дношење решења о накнадном упису чињенице рођења у МКР

 Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

 • Уверење о држављанству
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Фотокопија личне карте уколико лице поседује личну карту
 • Други докази на основу којих се може доказати чињеница рођења
 1. Доношење решења о исправи грешке у матичним књигама и књигама држављана

Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

У зависности од тога у којој књизи се ради решење о исправци грешке и исправци којих података потребни су докази:

 1. Извод из МКР, МКВ, МКУ за лице за које се тражи исправка (или уверење о држављанству)
 2. Извод из матичне књиге рођених за родитеље ако се тражи исправка грешке података за родитеље
 3. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље или
 • Неки други доказ којим се доказује чињеница – податак чија се исправка тражи
 1. Упис чињенице рођења у МКР

Овлашћено службено лице: Станка Петровић

Потребна документација:

 • Пријава рођења (Образац 11. Упутства за вођење матичних књига..)
 • Уверења о држављанству за оба родитеља
 • Извод из МКР за оба родитеља
 • Извод из МКВ за родитеље
 • Фотокопије личних карата родитеља
 • За упис чињенице рођења у домаћу МКР за лице рођено у иностранству – Инострани извод из МКР и Уверење о пребивалишту родитеља у време рођења детета
 1. Упис чињенице смрти у МКУ

 Овлашћено службено лице: Станка Петровић

Потребна документација:

 • Попуњен записник о пријави смрти (Образац 13 Упутства о вођењу матичних књига…)
 • Потврда о смрти издата од стране овлашћеног мртвозорника или ординирајућег лекара
 • Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
 • Уверење о држављанству за умрло лице
 • Извод из матичне књиге венчаних уколико је лице било у браку
 • Фотокопија личне карте умрлог лица
 • За упис чињенице смрти у домаћу МКУ за лице умрло у иностранству – Инострани извод из МКУ и Уверење о пребивалишту
 1. Поступак закључења брака

Овлашћено службено лице: Станка Петровић

Потребна документација:

 Попуњена пријава за закључење брака

 • Записник о пријави закључења брака (Образац 12. Упутства)
 • Извод из матичне књиге рођених лица која желе да закључе брак
 • Фотокопије личних карти
 • Уверење о држављанству
 • Уверење о слободном брачном стању за стране држављане

Одељење за привреду и друштвене делатности

 1. Поступак за остваривање права на дечји додатак

Овлашћено службено лице Слађана Николић

Уз захтев за признавање права на дечји додатак се прилаже:

 • Изводи из матичне књиге рођених за сву децу у породици
 • Уверење да је држављанин Републике Србије
 • Фотокопије личних карата одраслих чланова домаћинства а за децу потврда о пријављеном пребивалишту
 • Фотокопију оверене здравствене књижице
 • Потврду о приходима за последња три месеца која претходе месецу подношења захтева за све чланове заједничког домаћинства из места рођења и становања
 • Потврду о катастарским приходима у претходној години за све чланове заједничког домаћинства по месту рођења и становања
 • Пореско уверење за сваког члана заједничког домаћинства
 • Потврда о својству редовног ученика за сву школску децу
 • Докази о чињеницама у вези непокретности као и стамбеног простора као што су (извод из земљишних књига –власнички лист, уговор о куповини непокретности, решење о порезу, Решење РГЗ, уговор о коришћењу стана)
 • Докази којим се доказује неки посебан статус
 1. Признавање права на родитељски додатак мајке

Овлашћено службено лице Љиљана Ђоновић

Уз захтев се прилаже:

 • Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу
 • Уверење о држављанству Републике Србије за себе
 • Фотокопију своје личне карте
 • Фотокопију своје оверене здравствене књижице
 • Пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине
 • Уверење надлежног органа старатељства да:

– непосредно брине о детету за који је поднела захтев

– да деца из претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите или хранитељску породицу или дата на усвојење

– није лишена родитељског права за децу претходног реда рођења

7) Фотокопија картице текућег рачуна (обе стране)

 1. Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског боловања

Овлашћено службено лице Љиљана Ђоновић

Потребна документација:

 • Захтев
 • Извештај о привременој спречености за рада у време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета-дознака
 • Изводи из матичне књиге рођених за сву децу
 • Решење послодавца о праву на породиљско одсуство (од дана отварања боловања до три месеца живота детета)
 • Решење послодавца о праву одсуства ради неге детета (од три месеца живота детета до 365 дана од дана отварања породиљског боловања за прво и друго дете, а за треће и четврто дете две године)
 • Фотокопија оверене здравствене књижице мајке
 • Потврда о висини основне зараде запосленог и увећане зараде по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме почиње коришћење одсуства за сваки месец појединачно
 • Обрачун зараде, односно накнаде зараде коју је послодавац дужан да достави запосленом у складу са законом, у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме почиње одсуство, за сваки месец појединачно (мора бити оверен и потписан од стране послодавца и потписан од стране запослене)
 • Лица која самостално обављају делатност: решење надлежног органа о месечној основици на коју се плаћају доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање
 • Лица која самостално обављају делатност: потврда пореске управе о месечној управи за ПИО за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства, и по истеку године потврда о коначној основици.
 • Лица која самостално обављају делатност: решење надлежног органа о привременом затварању радње односно привременом поверавању обављања послова другом лицу односно личне изјаве да у време трајања одсуства неће обављати исту или другу делатност ( само за лице које обавља самосталну делатност коју због њене природе није могуће пренети на друго лице)
 • Копија извода из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (сравнити обрасце и изводе из банке о уплаћеним доприносима –морају бити тачни)
 • Извештај (извод из банке) обележити маркером плату, порезе и доприносе и за који је месец.
 • Фотокопија уговора о раду
 • Фотокопија потврде о поднетој пријави-одјави осигурања- образац МЗА
 • Фотокопија радне књижице

 Остваривање права на финансијску помоћ породиљама

Овлашћено службено лице Слађана Николић

Потребна документација:

 • Захтев
 • Извод из матичне књиге за новорођено дете
 • Потврда о пријави пребивалишта за новорођено дете
 • Уверење о држављанству Републике Србије за подносиоца захтева
 • Фотокопија личне карте за подносиоца захтева
 • Уверење надлежног органа да непосредно брине о детету
 • Уверење националне службе за запошљавање о статусу незапосленог лица (незапослене породиље) или изјаву два сведока да је породиља пољопривредник
 • Фотокопија картице текућег рачуна
 • Здравствена књижица на увид
 1. Доношење решења о стицању статуса енергетски угроженог купца

Овлашћено службено лице Слађана Николић

Потребна документација:

 • Доказ о броју чланова домаћинства са именима и презименима и ЈМБГ и пребивалиштем на истој адреси (фотокопије личних карти, изјава два сведока дата пред надлежним органом – ШАЛТЕР БР. 1 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ или извод из матичне књиге рођених / венчаних, уверење о пребивалишту и др.);
 • Доказ о броју чланова домаћинства са именима и презименима и ЈМБГ и пребивалиштем на истој адреси (фотокопије личних карти, изјава два сведока дата пред надлежним органом – ШАЛТЕР БР. 1 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ или извод из матичне књиге рођених / венчаних, уверење о пребивалишту и др.);

                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К

                                                                                                    Миланка Коларевић

Adobe_Reader_PDFИЗЈАВА

О Аутору

Financ