Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje u vezi primene odredbi člana 9. i 103. zakona o opštem upravnom postupku

Na osnovu Uputstva o primeni odredaba člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016) kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koje je donelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Opštinska uprava opštine Ivanjica objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

Članom 9. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016) propisano je da je: Organ dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese; postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja; organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje; organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

Članom 103. istog Zakona propisano da je: organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje (član 9. stav (3) ovog zakona); ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano.

Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku;

Odredbom člana 103. stav 3. Zakona propisano je da: u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav (2) ovog zakona).

 OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE IVANJICA

Na osnovu Uputstva o primeni odredaba člana 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/2016) kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koje je donelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Opštinska uprava opštine Ivanjica objavljuje

 

 

LISTU OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE IVANJICA ZA REŠAVANJE UPRAVNIH STVARI PO ODREĐENIM UPRAVNIM OBLASTIMA

 

 Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

 Donošenje rešenja o promeni ličnog imena

 Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

 Potrebn dokazi:

 Potvrda o prebivalištu,

 1. Fotokopija lične karte (samo za punoletna lica, odnosno lica koja poseduju ličnu kartu),
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (samo ukoliko je lice venčano),
 4. Uverenje o državljanstvu,
 5. Uverenje Suda da se ne vodi krivični postupak protiv lica čija promena ličnog imena se zahteva, za delo koje se goni po službenoj dužnosti,
 6. Uverenje nadležne Policijske uprave da podnosilac zahteva nije osuđivan
 7. Potvrda Poreske uprave o izmirenim porezima
 8. Presuda o utvrđivanju/osporavanju očinstva ili Zapisnik o usvojenju, ako se radi o promeni prezimena deteta.

 Donošenje rešenja o naknadnom upisu činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih.

 Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

Potrebni dokazi:

 1. Potvrda o smrti izdata od strane ovlašćenog mrtvozornika
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 3. Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
 4. Izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je lice bilo u braku
 1. Dnošenje rešenja o naknadnom upisu činjenice rođenja u MKR

 Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

 • Uverenje o državljanstvu
 • Izvod iz matične knjige venčanih
 • Fotokopija lične karte ukoliko lice poseduje ličnu kartu
 • Drugi dokazi na osnovu kojih se može dokazati činjenica rođenja
 1. Donošenje rešenja o ispravi greške u matičnim knjigama i knjigama državljana

Ovlašćeno službeno lice: Snežana Džibraković

U zavisnosti od toga u kojoj knjizi se radi rešenje o ispravci greške i ispravci kojih podataka potrebni su dokazi:

 1. Izvod iz MKR, MKV, MKU za lice za koje se traži ispravka (ili uverenje o državljanstvu)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih za roditelje ako se traži ispravka greške podataka za roditelje
 3. Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje ili
 • Neki drugi dokaz kojim se dokazuje činjenica – podatak čija se ispravka traži
 1. Upis činjenice rođenja u MKR

Ovlašćeno službeno lice: Stanka Petrović

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava rođenja (Obrazac 11. Uputstva za vođenje matičnih knjiga..)
 • Uverenja o državljanstvu za oba roditelja
 • Izvod iz MKR za oba roditelja
 • Izvod iz MKV za roditelje
 • Fotokopije ličnih karata roditelja
 • Za upis činjenice rođenja u domaću MKR za lice rođeno u inostranstvu – Inostrani izvod iz MKR i Uverenje o prebivalištu roditelja u vreme rođenja deteta
 1. Upis činjenice smrti u MKU

 Ovlašćeno službeno lice: Stanka Petrović

Potrebna dokumentacija:

 • Popunjen zapisnik o prijavi smrti (Obrazac 13 Uputstva o vođenju matičnih knjiga…)
 • Potvrda o smrti izdata od strane ovlašćenog mrtvozornika ili ordinirajućeg lekara
 • Izvod iz matične knjige rođenih za umrlo lice
 • Uverenje o državljanstvu za umrlo lice
 • Izvod iz matične knjige venčanih ukoliko je lice bilo u braku
 • Fotokopija lične karte umrlog lica
 • Za upis činjenice smrti u domaću MKU za lice umrlo u inostranstvu – Inostrani izvod iz MKU i Uverenje o prebivalištu
 1. Postupak zaključenja braka

Ovlašćeno službeno lice: Stanka Petrović

Potrebna dokumentacija:

 Popunjena prijava za zaključenje braka

 • Zapisnik o prijavi zaključenja braka (Obrazac 12. Uputstva)
 • Izvod iz matične knjige rođenih lica koja žele da zaključe brak
 • Fotokopije ličnih karti
 • Uverenje o državljanstvu
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju za strane državljane

Odeljenje za privredu i društvene delatnosti

 1. Postupak za ostvarivanje prava na dečji dodatak

Ovlašćeno službeno lice Slađana Nikolić

Uz zahtev za priznavanje prava na dečji dodatak se prilaže:

 • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
 • Uverenje da je državljanin Republike Srbije
 • Fotokopije ličnih karata odraslih članova domaćinstva a za decu potvrda o prijavljenom prebivalištu
 • Fotokopiju overene zdravstvene knjižice
 • Potvrdu o prihodima za poslednja tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove zajedničkog domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja
 • Potvrdu o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove zajedničkog domaćinstva po mestu rođenja i stanovanja
 • Poresko uverenje za svakog člana zajedničkog domaćinstva
 • Potvrda o svojstvu redovnog učenika za svu školsku decu
 • Dokazi o činjenicama u vezi nepokretnosti kao i stambenog prostora kao što su (izvod iz zemljišnih knjiga –vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, Rešenje RGZ, ugovor o korišćenju stana)
 • Dokazi kojim se dokazuje neki poseban status
 1. Priznavanje prava na roditeljski dodatak majke

Ovlašćeno službeno lice Ljiljana Đonović

Uz zahtev se prilaže:

 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu svoju decu
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za sebe
 • Fotokopiju svoje lične karte
 • Fotokopiju svoje overene zdravstvene knjižice
 • Prijave prebivališta za decu o kojoj neposredno brine
 • Uverenje nadležnog organa starateljstva da:

– neposredno brine o detetu za koji je podnela zahtev

– da deca iz prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje

– nije lišena roditeljskog prava za decu prethodnog reda rođenja

7) Fotokopija kartice tekućeg računa (obe strane)

 1. Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog bolovanja

Ovlašćeno službeno lice Ljiljana Đonović

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rada u vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta-doznaka
 • Izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu
 • Rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo (od dana otvaranja bolovanja do tri meseca života deteta)
 • Rešenje poslodavca o pravu odsustva radi nege deteta (od tri meseca života deteta do 365 dana od dana otvaranja porodiljskog bolovanja za prvo i drugo dete, a za treće i četvrto dete dve godine)
 • Fotokopija overene zdravstvene knjižice majke
 • Potvrda o visini osnovne zarade zaposlenog i uvećane zarade po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome počinje korišćenje odsustva za svaki mesec pojedinačno
 • Obračun zarade, odnosno naknade zarade koju je poslodavac dužan da dostavi zaposlenom u skladu sa zakonom, u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome počinje odsustvo, za svaki mesec pojedinačno (mora biti overen i potpisan od strane poslodavca i potpisan od strane zaposlene)
 • Lica koja samostalno obavljaju delatnost: rešenje nadležnog organa o mesečnoj osnovici na koju se plaćaju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Lica koja samostalno obavljaju delatnost: potvrda poreske uprave o mesečnoj upravi za PIO za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je započeto korišćenje odsustva, i po isteku godine potvrda o konačnoj osnovici.
 • Lica koja samostalno obavljaju delatnost: rešenje nadležnog organa o privremenom zatvaranju radnje odnosno privremenom poveravanju obavljanja poslova drugom licu odnosno lične izjave da u vreme trajanja odsustva neće obavljati istu ili drugu delatnost ( samo za lice koje obavlja samostalnu delatnost koju zbog njene prirode nije moguće preneti na drugo lice)
 • Kopija izvoda iz elektronske baze podataka Poreske uprave Republike Srbije (sravniti obrasce i izvode iz banke o uplaćenim doprinosima –moraju biti tačni)
 • Izveštaj (izvod iz banke) obeležiti markerom platu, poreze i doprinose i za koji je mesec.
 • Fotokopija ugovora o radu
 • Fotokopija potvrde o podnetoj prijavi-odjavi osiguranja- obrazac MZA
 • Fotokopija radne knjižice

 Ostvarivanje prava na finansijsku pomoć porodiljama

Ovlašćeno službeno lice Slađana Nikolić

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Izvod iz matične knjige za novorođeno dete
 • Potvrda o prijavi prebivališta za novorođeno dete
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije za podnosioca zahteva
 • Fotokopija lične karte za podnosioca zahteva
 • Uverenje nadležnog organa da neposredno brine o detetu
 • Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica (nezaposlene porodilje) ili izjavu dva svedoka da je porodilja poljoprivrednik
 • Fotokopija kartice tekućeg računa
 • Zdravstvena knjižica na uvid
 1. Donošenje rešenja o sticanju statusa energetski ugroženog kupca

Ovlašćeno službeno lice Slađana Nikolić

Potrebna dokumentacija:

 • Dokaz o broju članova domaćinstva sa imenima i prezimenima i JMBG i prebivalištem na istoj adresi (fotokopije ličnih karti, izjava dva svedoka data pred nadležnim organom – ŠALTER BR. 1 OPŠTINSKE UPRAVE ili izvod iz matične knjige rođenih / venčanih, uverenje o prebivalištu i dr.);
 • Dokaz o broju članova domaćinstva sa imenima i prezimenima i JMBG i prebivalištem na istoj adresi (fotokopije ličnih karti, izjava dva svedoka data pred nadležnim organom – ŠALTER BR. 1 OPŠTINSKE UPRAVE ili izvod iz matične knjige rođenih / venčanih, uverenje o prebivalištu i dr.);

                                                                                                            N A Č E L N I K

                                                                                                    Milanka Kolarević

Adobe_Reader_PDFIZJAVA

О Аутору

Financ