Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za interno raseljena lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:06-18-2/2018-1

02.07.2018. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 10. stava 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika br. 06-18-1 od 08.06.2018. godine, Komisijaza  izbor  korisnika  pomoći  namenjene  poboljšanju uslovastanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-10/2018 dana  03.05.2018. godine,

O B A V E Š T A V A

Interno raseljena lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, da se JAVNI POZIV za dodelu pomoći interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu kroz nabavku građevinskog materijala za stvaranje i/ili poboljšanje uslova stanovanja broj Broj:06-18-2/2018 od 08.06.2018. godine,

koji je objavljen dana 08.06.2018. godine, menja u delu koji se odnosi na rok za prijave i isti se PRODUŽAVA na period od 15 dana, odnosno do 16.07.2018. godine. U ostalom delu javni poziv ostaje isti. Izmena Javnog poziva će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Ivanjica i na internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

Predsednik Komisije

                                                                                                             Snežana Marković

 

О Аутору

Financ