Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje za izbegla lica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za izbor korisnika

Broj:06-42-2/2018-1

13.11.2018. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 12. stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći ugrađevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće saokućnicom, postupku i načinu rada Komisije br. 06-42-1 od 12.10.2018. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica, kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći u građevinskom i drugom materijalu za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Ivanjica br. 021-19/2018 dana  03.07.2018. godine,

O B A V E Š T A V A

Izbegla lica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Ivanjica, da se JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za reševanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu dve seoske kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnici broj:06-42-2/2018 od 12.10.2018. godine,

koji je objavljen dana 12.10.2018. godine, menja u delu koji se odnosi na rok za prijave i isti se PRODUŽAVA na period od 15 dana počev od 13.11.2018. godine, odnosno do 28.11.2018. godine. U ostalom delu javni poziv ostaje isti. Izmena Javnog poziva će biti objavljena na oglasnoj tabli opštine Ivanjica i na internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

Predsednik Komisije

                                                                                                             Snežana Marković

 

О Аутору

Financ