Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o finansiranju i sufinansiranju projekata iz budžeta opštine Ivanjica

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opštine Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 03.04. 2023. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2023. god.

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2023. godinu raspisanom dana 1.03.2023. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Red. br.Naziv udruženjaNaziv projektaŠira oblast i prioritetne oblasti od javnog interesaKratak opis projektaKorisnici javnog intersaBroj direktnih korisnika projektaBroj indirektnih korisnika projektaUkupan broj bodovaDodeljeni iznos sredstava za finansiranjeIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat
1.Centar za radno angažovanje Ivanjica“„CRAM – Program radne prakse za mlade u Ivanjici“društvena briga o deci i mladimaEdukativni karakter projekta ogleda se u tome da sa mladom i nezaposlenom licu u skladu sa obrazovnim profilom  omogući stručno usavršavanje u javnom, privatnom i civilnom sektoru.Nezaposleni mladi uzrasta od 15-30 godina20 praktikanata15-25 poslodavaca iz privatnog, javnog i civilnog sektora u zavisnosti od trenutnog interesovanja i potreba za kadrovima.751.199.980,00135.000,00

Član 2.

Ovlašćuje se predsednik opštine  Ivanjica da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Poziva se udruženje, podnosilac odobrenog projekta, da u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje udruženja usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima  u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa, odgovarajući instrument obezbeđenja, interni akt o antikorupcijskoj politici  i broj podračuna u Upravi za trezor.

Nakon dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca odobrenog projekta,  zaključiće se ugovor o finansiranju ili sufinansiranju  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana.

Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju propisanu u stavu 1. ovog člana smatra se da je odustao od realizacije projekta.

Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana  dostavi završni finansijski izveštaj najkasnije do 15. januara 2024. godine.

Korisnik odobrenih sredstava obavezan je da  omogući praćenje realizacije projekta Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocu  odobrenog projekta, Komisiji  i arhivi.

OPŠTINSKO VEĆE  opštine Ivanjica

01 BROJ: 06-9/2023

P R E D S E D N I K

Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER