Vesti

Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Ivanjica sprovođenjem postupka prikupljanja pismenih ponuda broj: 404-181/2022-01 od 25.11.2022. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari (prevoznih sredstava) iz javne svojine Opštine Ivanjica, ponovo raspisuje

O G L A S

ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI

 IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE IVANJICA

SPROVOĐENJEM POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

            Opština Ivanjica, kao nosilac prava javne svojine ponovo vrši otuđenje pokretnih stvari (prevoznih sredstava) u postupku prikupljanja pismenih ponuda.

Predmet otuđenja su sledeće pokretne stvari – prevozna sredstva:

1. Teretno vozilo marke FAP, model: 1317 42, broj šasije: 36701312005084, broj motora: 36791110008183, pogonsko gorivo: DIZEL, godina proizvodnje: 1988, zapremina motora: 5675, masa: 9500, nosivost: 3800, reg. oznake: IC004-GR, kao sekundarna sirovina, početna cena 224.000,00 dinara;

2. Putničko vozilo marke HYUNDAI, model: STAREX H1, broj šasije: KMJWWH7FPWU068314, broj motora: D4BFW568739, pogonsko gorivo: DIZEL, godina proizvodnje: 1998, zapremina motora: 2476, masa: 1975, nosivost: 0, reg. oznake: IC033-HB, kao sekundarna sirovina, početna cena 60.000,00 dinara;

3. Putničko vozilo marke CHRYSLER, komercijalna oznaka VOYAGER, identifikaciona oznaka vozila: 1C8GYN2B33Y506817, broj motora: 3Y506817, najveća dozvoljena masa: 2450, godina proizvodnje: 2003, reg. oznake: IC029-UF, početna cena 95.000,00 dinara.

Pokretne stvari se otuđuju i pribavilac ih preuzima u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore pribavioca upućene otuđiocu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka, odnosno ispravnosti i tehničkih karakteristika vozila.

Pregled pokretnih stvari koje su predmet otuđenja može se izvršiti u krugu garaže Javnog komunalnog preduzeća Ivanjica, ulica Milinka Kušića bb, svakog radnog dana u periodu od 7.00 do 14.00 časova, počev od 6.4.2023. godine, uz prethodnu najavu na br. telefona: 0648273102 , kontakt osoba: Radojica Damljanović.

Pravo učešća u postupku prikupljanja pismenih ponuda imaju sva pravna, fizička lica i preduzetnici.

Depozitza učešće u  postupku prikupljanja pisanih ponuda iznosi 10 % od početne cene pokretnih stvari i isti se uplaćuje na depozitni račun broj: 840-1239804-84, poziv na broj 69-042 po modelu 97, koji iznos će se uračunati u kupoprodajnu cenu licu koje kao najpovoljniji ponuđač zaključi ugovor, dok će se isti vratiti ostalim učesnicima po okončanju postupka otvaranja pismenih ponuda.

            Ponuda se podnosi na obrascu koji je sastavni deo ovog Oglasa.

Koverta sa ponudom mora imati oznaku: „PONUDA ZA JAVNI OGLAS ZA OTUĐENJE POKRETNIH STVARI – NE OTVARATI“. Podnosi se Komisiji za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari (u daljem tekstu Komisija ) putem pošte, na adresu Venijamina Marinkovića broj 1 ili predajom na šalter pisarniceOpštinske uprave, najkasnije do 20.4.2023. godine do 15.00 časova.

Javno otvaranje pismenih ponuda će obaviti Komisija i isto će se održati 21.4.2023. godine sa početkom u 13.00 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica.

Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti,sa jasnom naznakom na koju se pokretnu stvar odnosi odnosi, a na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca ponude sa adresom i kontakt telefonom. Ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se pokretnu stvar odnosi smatraće se neurednom odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena.

            Ponuda obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, ponuđenu cenu za predmetno vozilo u dinarima, kao i za fizička lica: – ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetnike: – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;  za pravna lica: – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku, a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju.        

             U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda smatra se uspelim i u slučaju da pristigne jedna blagovremena i potpuna ponuda za učešće kojom se podnosilac ponude registruje i proglašava pribaviocem (kupcem), odnosno ponuđačem, ako prihvati početnu cenu po kojoj se pokretna stvar otuđuje, s tim da ukoliko ne prihvati početnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

            Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena.

Učesnik koji ponudi najviši iznos potpisuje izjavu o visini ponuđene cene. Ukoliko ne zaključi ugovor, odnosno ne uplati ugovorenu cenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

            U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom cene, a koji je ujedno i najviša ponuđena cena, Komisija će proglasiti kao povoljnijeg ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa prijemne pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

            Rešenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača po sprovedenom postupku, donosi Predsednik opštine, na predlog Komisije.

            Najpovoljnijem ponuđaču se uplaćeni depozit zadržava do zaključenja ugovora i isti se uračunava u kupoprodajnu cenu.

Ugovor o otuđenju pokretnih stvari iz javne svojine zaključuje Predsednik opštine, a nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva opptine Ivanjica.

            Učesnici postupka prikupljanja pismenih ponuda koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 danaod dana otvaranja pismenih ponuda.

Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, kancelariji broj 4.

    U Ivanjici,

5.4.2023. godine

                                                                               PREDSEDNIK  KOMISIJE

                                                                                 Ivana Bešević

PRAVNA LICA

Na osnovu Oglasa za otuđenje pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Ivanjica, bliže opisanih u istom, putem prikupljanja pisanih ponuda, dajem sledeću

PONUDU

Za pribavljanje (kupovinu) pokretne stvari______________(opisati pokretnu stvar) pod rednim brojem, u iznosu od ________________ dinara.

PONUĐAČ:____________________________________

                                       (naziv i sedište)

                    _______________________________________           

                   (ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje)    

                   ______________________________________

                                          (kontakt telefon)             

U Ivanjici, dana ______________  godine.                                               

                                                                                                                   PONUĐAČ

                                                                                                _____________________

                                                                                               (potpis ovlašćenog lica)

FIZIČKA LICA

Na osnovu Oglasa za otuđenje pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Ivanjica, bliže opisanih u istom, putem prikupljanja pisanih ponuda, dajem sledeću

PONUDU

Za pribavljanje (kupovinu) pokretne stvari______________(opisati pokretnu stvar) pod rednim brojem, u iznosu od ________________ dinara.

PONUĐAČ:____________________________________

                                       (ime i prezime)

                   JMBG: ________________________________   

                   Adresa_________________________________

                               _________________________

                                    (kontakt telefon)    

U Ivanjici, dana ______________  godine.                                              

                                                                                                                   PONUĐAČ

                                                                                                     _____________________

                                                                                                                 ime i prezime

PREDUZETNICI

Na osnovu Oglasa za otuđenje pokretnih stvari u javnoj svojini opštine Ivanjica, bliže opisanih u istom, putem prikupljanja pisanih ponuda, dajem sledeću

PONUDU

Za pribavljanje (kupovinu) pokretne stvari______________(opisati pokretnu stvar) pod rednim brojem, u iznosu od ________________ dinara.

PONUĐAČ:____________________________________

                                       (ime i prezime preduzetnika)

                   JMBG: ________________________________             

                   Adresa_________________________________

         Naziv radnje_________________________________

                         MB______________________

                               _________________________

                                    (kontakt telefon)    

U Ivanjici, dana ______________  godine.                                              

                                                                                                                   PONUĐAČ

                                                                                                 _____________________

                                                                           (potpis ovl. lica – preduzetnika)

О Аутору

WEB MASTER