Aktuelnosti Vesti

Odluka o finansiranju i sufinansiranju projekata/programa udruženja civilnog društva u 2016. godini- drugi javni poziv

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуком о буџету општине Ивањица за 2016. годину ( Службени лист општине Ивањица бр.11/15 ), и Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2016. годину (Службени лист општине Ивањица бр.8/2016), Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана  у 2016. години – други јавни позив, број 400-67/16-01 од 22.11.2016. године, који је разматран на седници Општинског већа  01бр.  06-41/2016,  одржаној 11. децембра 2016. године, доноси

 О Д Л У К У

О финансирању и  суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва

у 2016. години- други јавни позив

I  У 2016/17. години средствима буџета општине Ивањица, финансираће и суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износима:

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Предложена средства
1.       „Фондација деца за децу“ „Школа енглеског језика“ 100.000,00 100.000,00
2.       Удружење пољопривредних произвођача ,,Малинар“ Прилике – Ивањица „Побољшање квалитета производње јагодичастог и коштуничавог воћа“ 200.000,00 90.000,00
3.        

 

Удружење добровољних давалаца крви Ивањица

 

 

 

„Организација акција добровољног давања крви“ 283.000,00 70.000,00
4.       Удружење одгајивача голубова српских високолетача „Дарчин СС-253 Ивањица „Ивањички високолетач“ 30.000,00 30.000,00

II

 На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2016/17. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

III

За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Лазовић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 Јавни конкурс за  финансирање или суфинансирање програма/ пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва у 2016. години – други  је расписан 25. октобра  2016. године и трајао је до 09. новембра 2016. години .

Конкурс је спровела Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима решењем Општинског већа 01бр. 06-4/2015 од 13. фебруара 2015. године.

На конкурс је укупно пристигло пет предлога пројеката удружења цивилног друштва. Пројектни предлог удружења Еколошко удружење невладина организација «Газо Вода» из  Београда,  није разматрано обзиром на то да седиште удружења није на територији општине Ивањица.

Комисија за избор програма/пројеката за доделу средстава удружењима је у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица је  израдила листу вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање.

Листа вредновања и рангирања пријављених предлога програма/пројеката за финансирање или суфинансирање састављена је након детаљног ишчитавања и прегледања пристиглих пројектних предлога а у складу са следећим критеријумима:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост пројкта/програма у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

ОДЛУКА

О Аутору

Financ