Aktuelnosti Vesti

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opštine Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 24.06. 2022. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2022. god.

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2022. godinu raspisanom dana 11.05.2022. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Red. Br.Naziv udruženjaNaziv projektaŠira oblast i prioritetne oblasti od javnog interesaKratak opis projektaKorisnici javnog intersaBroj direktnih korisnika projektaBroj indirektnih korisnika projektaUkupan broj bodovaDodeljeni iznos sredstava za finansiranjeIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat
1.Udruženje građana Odred izviđača «Ratko Sofijani滫Priroda oko nas»Zaštita životne sredine i očuvanje prirode obučavanje članova udruženja na zaštiti životne sredine i prirode, učešće na kampovima sa drugim izviđačima i organizovanje sopstvenih kampova.Mlado članstvo odreda, mlada populacija koja živi u ruralnim delovima opštine, lokalno stanovništvo65 članova odredaLokalno stanovništvo ( 31963 stanovnika)82285.000,0014.400,00
2.Društvo pčelara «Ivanjica» Ivanjice«Promovisanje i unapređenje pčelarstva putem organizovanja predavanja, izložbe i posete pčelara jednom od profesionalnih pčelinjaka na teritoriji Srbije» pčelarstva»Poljoprivreda-razvoj pčelarstvaObuka pčelara, motivacija mladih da se bave pčelarstvom značaj pčela za poljoprivrednu proizvodnju, organizacija sajma pčelara i razmena iskustva sa uspešnim pčelarima u zemlji.Mladi pčelari, seoska omladina i stanovništvo lokalne zajednice105 članova udruženja, 10 potencijalnih mladih pčelaraLokalna zajednica ( 31963 stanovnika)  78268.600,0024.000,00
3.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije «Media Tim Ivanjica»»  Doprinos bogaćenju turističke ponude Ivanjic»TurizamUnapređenje turističkih atrakcijija i medijska promocija kulturnih manifestacija u opštini Ivanjica.Deca osnovnih škola u seoskim sredinama ( Devći, Kušići i Prilike), potencijalni turisti100 učenika, 1500 posetilaca manifestacija Nušićijada, Miholjski susreti sela, sabor na Javoru  Lokalna zajednica ( 31963 stanovnika) Roditelji dece66296.600,0000,00
4.Opštinska organizacija penzionera Ivanjica«Unapređenje položaja penzionera  opštine Ivanjica»Društena briga o starijim osobamaPomoć i podrška penzionerima socijalno ugroženog statusa kroz nabavku medicinskih i prehrambenih paketa.Socijalno ugroženi penzioneri40 socijalno ugroženih penzioneraLokalna zajednica ( 31963 stanovnika) Članovi udruženja60299.100,0000,00

Član 2.

Ovlašćuje se predsednik opštine  Ivanjica da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Poziva se udruženje podnosilac odobrenog projekta da u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje udruženja usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima  u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa, odgovarajući instrument obezbeđenja i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Nakon dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca odobrenog projekta,  zaključiće se ugovor o finansiranju ili sufinansiranju  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana.

Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju propisanu u stavu 1. ovog člana smatra se da je odustao od realizacije projekta.

Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana  dostavi završni narativni i  finansijski izveštaj najkasnije do 15. januara 20223. godine.

Korisnik odobrenih sredstava obavezan je da  omogući praćenje realizacije projekta Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocima  odobrenih projekata, Komisiji  i arhivi.

OPŠTINSKO VEĆE  opštine Ivanjica

01 BROJ: 06-23/22

P R E D S E D N I K

Momčilo Mitrović   

О Аутору

WEB MASTER