Aktuelnosti

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za solarne panele

 U skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), člana 21. Pravilnika o sufinansiranju  energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 14/21), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj  15/21), Opštinsko veće opštine Ivanjica,  dana 24.6.2022. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O

RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA  ZA ENERGETSKU   SANACIJU  PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE NERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE  NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2021. GODINU

            I RASPISUJE SE javni poziv  za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju  porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini.

         II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2021. godini, obezbeđeno je u iznosu od 2.000.000,00 dinara, od čega je 1.000.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 1.000.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica br. 15/21),   u okviru Programa 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori  energije, Programska aktivnost 0501-0001 Energetski menadžment, funkcija 620 – razvoj zajednice , ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima.

                Ukupna sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 2.000.000,00 dinara ( dva miliona  dinara), što iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih prijava građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA 01 Broj 400-30/2022

                                                                                                                         PREDSEDNIK

                                                                                                        Momčilo Mitrović

O b  r a z l o ž e nj e

    Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl.glasnik RS“,broj 40/21) u kojim članovima je propisano da se sredstva za finansiranje poslova efikasnog korišćenja energije obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije; budžeta autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave; fondova Evropske unije, multilateralnih i drugih fondova za borbu protiv klimatskih promena (Globalni fond za zaštitu životne sredine, Zeleni klimatski fond, i dr.) i drugih međunarodnih fondova; donacija, poklona, priloga, pomoći i slično; kredita međunarodnih finansijskih institucija; drugih izvora u skladu sa zakonom kao i da nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave svojim aktom može utvrditi posebne finansijske i druge podsticaje, osnivanje budžetskih fondova kao i korišćenje sredstava iz postojećih sopstvenih fondova za realizaciju projekata i drugih aktivnosti za efikasno korišćenje energije na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu rad ovih organa. O sprovedenim aktivnostima nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dužan je da obavesti Ministarstvo.

 U članu 21. Pravilnika o sufinansiranju  energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 14/21) propisano je da Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju  porodičnih kuća  donosi Opštinsko veće opštine Ivanjica.

U članu 20. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da Opština, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i Zakonom obavlja poslove od lokalnog značaja kao i poslove od neposrednog interesa za građane. 

                                                                                         PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                     Ivan Mojsilović

О Аутору

WEB MASTER