Vesti

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. Godinu – u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opštine Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 30.08. 2019. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. Godinu – u oblasti unapređenja položaja  nacionalnih manjina

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. godinu raspisanom dana 11.06.2019. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

О Аутору

Financ