Vesti

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2019. Godinu – u oblasti unapređenja položaja nacionalnih manjina

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 – др. закон и 44/2018 – др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, број 16/2018), члана 60. Статута општине Ивањица, („Службени лист општине Ивањица“, бр. 1/2019) и члана 13. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Ивањица за подстицање пројеката од јавног интереса  (Сл. лист општине Ивањица бр. 1/2019),  Општинско веће општине Ивањица, на седници одржаној 30.08. 2019. године, доноси:

О Д Л У К У

о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Ивањица за 2019. Годину – у области унапређења положаја  националних мањина

Члан 1.

ОДОБРАВАЈУ СЕ  средства из буџета општине Ивањица по спроведеном јавном конкурсу за избор пројеката који се финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Ивањица за 2019. годину расписаном дана 11.06.2019. године  удружењима-корисницима средстава, како је приказано у следећој табели:

О Аутору

Financ