Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. god

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj  28.09. 2020. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. god.

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2020. godinu raspisanom dana 03.07.2020. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Red. Br.Naziv udruženjaNaziv projektaŠira oblast i prioritetne oblasti od javnog interesaKratak opis projektaKorisnici javnog intersaBroj direktnih korisnika projektaBroj indirektnih korisnika projektaUkupan broj bodovaDodeljeni iznos sredstava za finansiranjeIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat
1.Udruženje građana Odred izviđača «Ratko Sofijani滫Lepo je biti izviđač»Zaštita životne sredine i očuvanje prirodeŠkolovanje i obučavanje članova udruženja, organizacija «Eko kampa 2020» , organizovanje šetnji po prirodi i podrška kampanji «očistimo svet»Mlado članstvo odreda, mlada populacija koja živi u ruralnim delovima opštine, lokalno stanovništvo60 članova odredaLokalno stanovništvo ( 31963 stanovnika)69193.500,0021.500,00
2.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije «Media Tim Ivanjica»„Ivanjica TOP destinacija za odmor u prirodi“TurizamProjekat ima za cilj promociju turističke ponude opštine Ivanjica sa akcentom na seoski turizam kao i prirodne lepote.Potencijalni turisti Domaćinstva koja se bave seoskim turizmomOko 1000 potencijalnih turista/gostiju seoskih domaćinstava  Lokalna zajednica ( 31963 stanovnika) Turistička organizacija opštine Ivanjica66299.900,0000,00

Član 2.

Ovlašćuje se predsednik opštine  Ivanjica da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Poziva se udruženje podnosilac odobrenog projekta da u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje udruženja usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima  u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa, odgovarajući instrument obezbeđenja i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Nakon dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca odobrenog projekta,  zaključiće se ugovor o finansiranju ili sufinansiranju  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana.

Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju propisanu u stavu 1. ovog člana smatra se da je odustao od realizacije projekta.

Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana  dostavi završni finansijski izveštaj najkasnije do 15. januara 2021. godine.

Korisnik odobrenih sredstava obavezan je da  omogući praćenje realizacije projekta Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocima  odobrenih projekata, Komisiji  i arhivi.

OPŠTINSKO VEĆE  opštine Ivanjica

BROJ: 06- 21/2020-01

P R E D S E D N I K

Momčilo Mitrović                  

О Аутору