Aktuelnosti Vesti

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RASPISIVANJU  JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA

Na osnovu člana 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama  („Sl.glasnik RS“ br. 36/2006), člana  44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), član 40. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 2/2019), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica  za 2022. godinu ( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 15/21), člana 2. Odluke o pokretanju postupka za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica  broj 400-14/2022-01,  čl. 6. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2020), predsednik opštine Ivanjica donosi,

ODLUKU O IZMENI  ODLUKE O RASPISIVANJU  JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA U 2022. GODINI

U odluci o raspisivanju  javnog konkursu za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica  iz budžeta opštine Ivanjica u 2022. godini, u odeljku NAMENA SREDSTAVA I IZNOS menja se i  glasi:

Sredstva za sufinansiranje projekta crkava i verskih zajednica po ovom Javnom konkursu planirana su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu, program 1201 – Razvoj kulture i informisanja,  razdeo 4 Opštinska uprava, funkcionalna klasifikacija 840, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacija, pozicija 118/0, u novčanom iznosu od 2.500.000,00 dinara.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po projektu je  1.600.000, 00 dinara, minimalni iznos za dodelu sredstava po projektu je 300.000,00.

U preostalom delu tekst Konkursa za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica  u 2022. godini, ostaje neizmenjen.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

OPŠTINA IVANJICA

01 broj: 400-15-1/2022 od 31.03.2022. godine

                                                                                                                      PREDSEDNIK

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER