Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Javni konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

Na osnovu članova 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj 401-00-00135/2022-01/3 od  22. marta 2022. godine, Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (”Službeni glasnik RS”, br. 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 16/2016 i 8/2017), člana 60. Statuta opštine Ivanjica (“ Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/19), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 15/21), Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 5/2022) Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje     

JAVNI  KONKURS

za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog

informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

  Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Ivanjice; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Ivanjice za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

 Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjicau 2022. godini, iznose 7.000.000,00 dinara.

 Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 3.000.000,00 dinara.

U skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (”Službeni glasnik RS”, br. 9/22, u daljem tekstu: Uredba), državna pomoć se smatra usklađenom ukoliko se dodeljuje učesniku na tržištu koji se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i učesnicima na tržištu koji nisu bili u teškoćama u smislu Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restruktuiranje učesnika na tržištu u teškoćama („Službeni glasnik RS“, broj 62/21) na dan 31. decembar 2019. godine.

 Učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, koji su od lokalnog značaja i doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% opravdanih troškova projekta, dok učesnik Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% opravdanih troškova projekta proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju.

            Opravdani troškovi su troškovi koji su nastali u vezi sa izradom medijskog sadržaja, a naročito:

1.      Procenjeni bruto troškovi zarada i naknada angažovanih lica na proizvodnji medijskih sadržaja;

2.      Troškovi zakupa prostora, opreme, lokacije i druge neophodne materijalne i nematerijalne imovine za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja;

3.      Trošak upotrebe sopstvene imovine (amortizacija);

4.      Troškovi uvođenja novih tehnologija sa ciljem unapređenja usluge javnog informisanja (digitalizacija, prilagođavanje medijskih sadržaja osobama sa invaliditetom i dr.);

5.      Troškovi istraživanja malog opsega koja imaju za cilj bolje razumevanje navika korišćenja medija, stepen medijske pismenosti i položaja društveno osetljivih grupa u medijima.

 Opravdanim troškovima ne smatraju se troškovi izdavaštva, troškovi distribucije i troškovi promocije.

U skladu sa članom 16. stav 1. tačka 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje, u daljem tekstu: Zakon), ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ostvaruje se sufinansiranjem projekata. Korisnik državne pomoći je u obavezi da dostavi izjavu kojom dokazuje da projekat ne može realizovati na drugi način, bez pomoći države, odnosno subvencijom, u skladu sa Zakonom.

 Korisnici državne pomoći za proizvodnju medijskih sadržaja u štampanom i digitalnom formatu mogu biti mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici.

 Sredstva dodeljena učesnicima na Konkursu ne smeju doprineti povećanju osnovnih sredstava korisnika, odnosno proširenju postojećih delatnosti, niti objedinjavanju medija (medijska koncentracija) i osnivanju i/ili registrovanju novih učesnika na tržištu dok se sredstva ne smeju koristiti za druge namene, a naročito proizvodnju drugih medijskih sadržaja (prelivanje sredstava).

II  PRAVO UČEŠĆA

            Na Konkursu može učestvovati:

1.      izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

2.      pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Ivanjica.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij, i to ukoliko taj projekat nije već započet u trenutku podnošenja prijave na Konkurs.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.Značaj projekta sa stanovišta:

*        ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

*        ostvarivanje namene konkursa;

*        usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima

           ciljnih grupa;

*        identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

*        zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog

          pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

*        usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i

           potrebama  ciljnih grupa;

*        stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

*        merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

*        razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

*        stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta

          nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

*        stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

*        neophodnih resursa za realizaciju projekta;

*        stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju

          predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

*        preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost

          predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

*        ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne

          aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

1.  da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih

     tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja

    profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od

    Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za

    štampu, za štampane i onlajn medije);

2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje

     garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

  1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Ivanjica;
  2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog

 identiteta i jezika;

  • aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
  •  mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
  • mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
  • mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

IV  ROKOVI

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Objektiv“ od 01.04.2022. godine  do  18.04.2022. godine .

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V  DOKUMENTACIJA

            Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi:

1.      Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na Konkursu, u tri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs

o  Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i

o  Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.

2.      Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

o  Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun), koja nije starija od datuma raspisivanja Konkursa;

o  Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

o  Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

o  Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa – slobodna forma – overa se vrši kod javnog beležnika);

o Potpisana izjava učesnika da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći ( slobodna forma), kao i da nisu bili u teškoćama u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restruktuiranje učesnika na tržištu u teškoćama („Službeni glasnik RS“, broj 62/21) na dan 31. decembar 2019. godine; ( izjava u prilogu);

o  Potpisana izjava učesnika da projekat ne može realizovati na drugi način, bez pomoći države, odnosno subvencijom ( izjava u prilogu);

o  Potpisana izjava učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć ili de minimis pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije ( slobodna forma);

o  Potpisana izjava učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć ili de minimis pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju ( slobodna forma);

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove Komisije.

 Uz predlog za člana Komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije, da pisanim putem predlože članove Komisije, Opštinskom veću opštine Ivanjica. Uz predlog za člana Komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 Predlozi za članove Komisije dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa, (odnosno zaključno sa 18. aprilom 2022. godine)  u dnevnom listu „Objektiv“  i na veb-sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs

 Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijava na konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta Srbije na adresu: Opština Ivanjica, Opštinsko veće, 32250 Ivanjica, ulica V. Marinkovića 1, sa oznakom: punog imena i adrese pošiljaoca i naznaku: Za Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom lično na pisarnici opštine Ivanjica.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 9 do 12 časova na telefon: 032/5150307.

VIII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni Opštini Ivanjica biće obrađivani isključivo u svrhu učešća na Konkursu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani, osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog konkursa ili revizije.

Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i građevinske poslove opštine Ivanjica čuvaće podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, prava na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 Za učešće na Konkursu, Vaša je zakonska obaveza da nam date Vaše lične podatke, tačne i potpune. U suprotnom nećete moći da ostvarite Vaše pravo učešća.

OPŠTINA  IVANJICA

01 broj: -642-4/22 od 01.04.2022. godine

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                              Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER