Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju

             U skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), člana 21. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 7/21), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 18/20), Opštinsko veće opštine Ivanjica,  dana 06.09.2021. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O

RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA ZA ENERGETSKU   SANACIJU  STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA  NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2021. GODINU

            I RASPISUJE SE javni poziv  za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova  na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini.

          II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2021. godini, obezbeđeno je u iznosu od 4.000.000,00 dinara, od čega je 2.000.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 2.000.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica br. 18/20),   u okviru Programa 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori  energije, Programska aktivnost 0501-0001 Energetski menadžment, funkcija 430 – gorivo i energija , ekonomska klasifikacija 472 – naknada iz budžeta za socijalnu zaštitu.

                Ukupna sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 4.000.000,00 dinara ( četiri miliona  dinara), što iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih projekata građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA 01 Broj 400-39-1/2021

                                                                                                                PREDSEDNIK

________________________

                                                                                                              Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ