Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj:400-46/2021

Dana:06.09.2021.

I v a nj i c a

             Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti  stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica  („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), člana 21.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 9/2021), Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA ZA ENERGETSKU   SANACIJU  STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA  NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2021. GODINU

         Raspisuje se Javni poziv  za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2021. godinu. Mere energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama predviđene članom 4. realizacije Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti  stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice na teritoriji opštine Ivanjica. Domaćinstva i stambene zajednice koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata navedenih u dokumentu „lista privrednih subjekata“ koja je sastavni deo ovog javnog poziva.

        Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Ivanjice.

I PREDMET

       Predmet Javnog poziva jeste  ocenjivanje i rangiranje projekata građana i stambenih zajednica, vrši se primenom kriterijuma za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mere energetske efikasnosti u skladu sa članom 4. realizacije Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica –  zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparetnih elemenata termičkog omotača.

  Mera 1. zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.

  Mera 2. zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na stambenim zgradama, sa pratećim građevinskim radovima;

Termička svojstva objekta koja moraju biti ispunjena u pogledu energetske efikasnosti nakon realizacije ove mere su:

 • Spoljna stolarija sa sledećim tehničkim karakteristikama (U – koeficijent prelaza toplote):  
 • U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
 • U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mera: 4.000.000,00 dinara.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja Opštine i MRE za realizaciju  Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica iznosi 4.000.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Opština i MRE za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi:

 • za meru 1. – do 100.000,00 dinara sa PDV-om po prijavi, odnosno do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om,

        –jedinična cena za ovu meru može iznositi7.000,00 dinara sa PDV-om po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata i do 10.000,00 dinara sa PDV-om po metru kvadratnom za ulazna vrata

Ukupna planirana sredstva  opštine Ivanjica i Ministarstva rudarstva i energetike za meru 1. iznose 3.000.000,00 dinara.

 • za meru 2. – do 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi odnosno do 50% ukupnog prijavljenog iznosa sa PDV-om za ovu meru, šta god je od ova dva iznosa manje.

              -jedinična cena za ovu meru može iznositi 7.000,00 dinara sa PDV-om po

     kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata i do 10.000,00 dinara sa PDV-om po

     metru kvadratnom za ulazna vrata.

 Ukupna planirana sredstva  opštine Ivanjica i Ministarstva rudarstva i energetike za meru 2. iznose 1.000.000,00 dinara.

      NAPOMENA: SVE PREKO GORE NAVEDENIH MAKSIMALNIH IZNOSA SREDSTAVA SUFINANSIRANJA OPŠTINE IVANJICA SNOSI PODNOSILAC PRIJAVE. (NA PRIMER, PODNOSILAC PRIJAVE SE MOŽE OPREDELITI I ZA SKUPLJE PROZORE S TIM DA RAZLIKU U CENI SNOSI PODNOSILAC PRIJAVE)

      NAPOMENA: PODNOSIOCI PRIJAVA MOGU KONKURISATI ISKLJUČIVO ZA JEDNU OD NABROJANIH MERA.

      NAPOMENA: IZNOSI SUFINANSIRANJA ZA NAVEDENE MERE SU PROPISANI U ČLANU 6. PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA (PRILOG 3).

II NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Troškovi koji neće biti finansirani javnim pozivom iz budžeta Opštine Ivanjice su:

 1. Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi,
 2. Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 3. Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene),
 4. Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje  podnosilac zahteva sam izvršava,
 5. Druge troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

III PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

                  Pravo učešća na javnom pozivu imaju građani i stambene zajednice koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je podnosilac prijave vlasnik i da živi u porodičnoj kući ili u stanu na teritoriji Opštine Ivanjica (prema rešenju za porez i fotokopije lične karte),
 2. da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:
  1. dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
  1. građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
  1. građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
  1. rešenje o ozakonjenju,

           3)     da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu,

 • da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar,
 • ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

       Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

 • vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje
 • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva Opštine za slične aktivnosti i ista opravdali i

vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

       Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekata:

 1. Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.
 2.  Sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju jednog prozora ili vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.
 3. Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.
 4. Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU

PRIJAVE

Dokumentacija koju dostavlja građanin podnosilac prijave pri podnošenju prijave:

 1. potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti  sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše;
 2. popunjen obrazac ( sastavni deo Prijavnog obrasca), koji se odnosi na stanje građevinskih(fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 3. fotokopiju lične karte ili očitana lična karta podnosioca zahteva kojom se vidi adresa stanovanja podnosioca prijave;
 4. rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu;
 5. kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta;
 6. fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat  za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da vlasnici žive u prijavljenom stambenom objektu o (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 50 kWh mesečno);
 7. predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika koju je objavila Opština Ivanjica;
 8. overena izjava o članovima domaćinstva sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana domaćinstva sa jasno vidljivom adresom stanovanja;

  Prijava koju na javni poziv podnose stambene zajednice naročito sadrži:

 1. potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske

efikasnosti, sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše;

 • popunjen obrazac ( sastavni deo Prijavnog obrasca), koji se odnosi na stanje građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 • rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu za svaki stan koji je dao saglasnost;
 • kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument kojim se dokazuje legalnost

objekta;

 • fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za svaki stan stambene zgrade za koju se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da vlasnici živi u prijavljenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 50 kWh mesečno po stanu- potrebno za minimum  50% stanova u zgradi);
 • dokaz o registraciji Stambene zajednice;
 • saglasnost stambene zajednice za predloženu meru;
 • lista članova stambene zajednice sa fotokopijom ličnih karata za svakog člana stambene zajednice sa jasno vidljivom adresom stanovanja;
 • spisak svih stanara stambene zgrade sa kopijama lične karte gde se vidi adresa stanovanja;
 • predmer i predračun/ profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika koju je objavila Opština;
 • potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja;
 • Potvrda/dokaz o redovnom izmirivanju obaveza za 2020. godinu po osnovu poreza na imovinu;

Dokumentacija koja se daje na uvid Komisiji prilikom obilaska objekta:

 • Građevinski projekat objekta (ukoliko postoji).

Dokumentacija koja se dostavlja nakon potpisivanja Ugovora i završetka radova:

 • Nakon završetka radova potrebno je da krajnji korisnik dostavi dokaz o uplati celokupnog sopstvenog udela u finansiranju mere (priznanica/račun) privrednom subjektu (izvođaču radova).  

V. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

         Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog poziva;
 • Prijavni obrazac za GRAĐANE i obrazac o stanju porodičnih kuća ili stanova;
 • Prijavni obrazac za STAMBENE ZAJEDNICE  i obrazac o stanju STAMBENIH ZGRADA;
 • Lista privrednih subjekata ( građani/stambene zajednice odlučuju se za jednog privrednog subjekta sa liste za odgovarajuću meru i od istog moraju da pribave predračun sa cenom opreme sa ugradnjom kao i  količinama );
 • Izjava podnosioca prijave;
 • Izjava II podnosioca prijave;
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

VI. KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE I RANGIRANJE PROJEKATA GRAĐANA I STAMBENIH ZAJEDNICA

            Postupak za ocenjivanje pristiglih prijava i izbor korisnika sredstava vrši će

se na osnovu liste prioriteta sastavljene bodovanjem prema sledećim kriterijumima:

Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima na (stambenim zgradama, porodičnim kućama i stanovima )
Postojeće karakteristike spoljne stolarije*Broj bodova
Drveni, jednostruki sa jednim staklom15
Drveni, dvostruki sa razmaknutim krilima10
Drveni, jednostruki sa duplim staklom ili vakum staklom5
PVC, aluminijum0
 
Postojeći način grejanja na*Broj bodova
Ugalj/ lož ulje,/mazut15
Električna energija10
Drvo5
Prirodni gas/pelet/daljinsko grejanje0

* za stambene zgrade dati postojeći način grejanja i postojeće karakteristike spoljne stolarije koji se odnosi na većinu stanova

         Kao kriterijum za bodovanje, za sve mere iz stava 1. ovog člana, koristi se K faktor zauzetosti površine, koji predstavlja količnik ukupne površine stambenog objekta (iz poreske prijave) i broja korisnika tog objekta.

K faktor zauzetosti površine za stanove
 Broj bodova
K<105
10≤K<12,54,5
12,5≤K<154
15≤K<17,53,5
17,5≤K<203
20≤K≤22,52,5
22,5≤K≤252
K>251
 
K faktor zauzetosti površine za porodične kuće
K<155
15≤K<17,54,5
17,5≤K<204
20≤K<22,53,5
22,5≤K<253
25≤K≤27,52,5
27,5≤K≤302
K>301
 

*za stambene zgrade dati srednju vrednost K svih stanova iz zgrade

Ukoliko se za grejanje koriste dva ili više različitih energenata, broj bodova se računa kao aritmetička sredina bodova za navedene energente.

         Prilikom bodovanja stolarije na objektu na kome se nalazi više vrsta stolarije bodovaće se prozori čija je ukupna površina najveća.

Ukoliko se dva zahteva ocene sa istim brojem bodova, prednost imaju podnosioci prijava čiji je faktor iskorišćavanja površine K veći. 

Za stambene zajednice potrebno je da svaki stan popuni odgovarajući obrazac koji će se sabrati za svaku stambenu zgradu i naći njegova srednja vrednost.

VII. MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

         Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

         Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA I STAMBENIM ZAJEDNICAMA ZA ENERGETSKU   SANACIJU  STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA  NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2021. GODINU– NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

       Prijava se predaje lično na šalteru Opštinske uprave br. 2 u Uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije.

            Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranicii i oglasnoj tabli opštine Ivanjica.

       Rok za podnošenje prijava je  06.10. 2021. godine.

       Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

      Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefone 032/5150324, 032/5150307; osobe za kontakt su Jovana Bogdanović jovana.bogdanovic@ivanjica.gov.rs,  Milka Kaplanović milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs,

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: soivanjica@ivanjica.gov.rs

       Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs

VIII. NEUREDNA PRIJAVA

         Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka III. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

IX. OCENA, IZBOR I OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

       Ocenjivanje i rangiranje projekata građana i stambenih zajednica, vrši se primenom kriterijuma iz odeljka V. ovog poziva.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima iz  odeljka III. utvrđuje preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za svaku meru na osnovu bodovanja prema kriterijumima  odeljka V. ovog poziva.

 Rang Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju rang liste  u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na listu  podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.Prigovor se podnosi na pisarnici Opštinske uprave opština Ivanjica.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu, kao i da donese  odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu  liste  Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska  utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika  komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Konačnu listu krajnih korisnika Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine uprave opština Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu  podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

                          X. NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

   Opština će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ( privrednim subjektima sa liste privrednih subjekata), a ne krajnjim korisnicima ( građanima i stambenim zajednicama), nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

   Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

    Krajnji Korisnik mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

    Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije  (maksimalnog iznosa učešća Opštine i Ministarstva) .

    Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

    Ukoliko  direktni Korisnik sredstava nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik podneo prilikom prijave, Opština Ivanjica neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

    Korisnik sredstava prihvata obavezu da za grejanje objekta neće koristiti ugalj već ekološki prihvatljiva goriva. Kontrolu energenta koji se koristi za grejanje objekta, u toku grejne sezone vrše nadležne službe Opštinske uprave.

    Ukoliko iz nekog razloga krajnji korisnik ne može da realizuje nabavku od odabranog direktnog korisnika, ima pravo da izvrši nabavku od drugog direktnog korisnika sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

                                                                                                                    PREDSEDNIK

                                                                                                        __________________________

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

Obrasci -Dokumentacija ( Potreban WinZip ili WinRar za otvaranje dokumentacije)

О Аутору

Financ