Aktuelnosti Vesti

Odluka o raspisivanju javnog poziva za građane – solarni paneli

             U skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), člana 21. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi ,  termostatskih  ventila i delitelja toplote („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj  15/21 i broj 11/22), Opštinsko veće opštine Ivanjica,  dana 23.12.2022. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O

RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRAĐANIMA  ZA ENERGETSKU   SANACIJU STAMBENIH OBJEKATA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE  I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKIH SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2022. GODINU

            I RASPISUJE SE javni poziv  za dodelu bespovratnih sredstava građanima za energetsku sanaciju stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Ivanjica.

          II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2022. godini, obezbeđeno je u iznosu od 1.000.000,00 dinara, od čega je 500.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 500.000,00 dinara Ministarstvo rudarstva i energetike- Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“,  br. 15/21),  u okviru Programska aktivnost 0501-0001 Energetski menadžment,  funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 472 – naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta.

                Ukupna sredstva za  sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 1.000.000,00 dinara ( jedan milion  dinara), što iznosi do  50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih projekata građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA 01 Broj 401-32/2022

                                                                                                               PREDSEDNIK

                                                                                                               Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER