Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

U skladu sa članom 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS, broj 129/2007…47/2018 i 111/2021),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22),  člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije  porodičnih kuća i stanova  u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“ („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 9/23), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/22), Opštinsko veće opštine Ivanjica, dana 23.10. 2023. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U O

RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE

PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

ZA 2023. GODINU

I RASPISUJE SE javni poziv  za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i  stanova   na teritoriji opština Ivanjica za 2023. godinu.

    II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2023. godini, obezbeđeno je u iznosu od 10.000.000,00 dinara, od čega je 5.000.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 5.000.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu („Službeni list opštine Ivanjica br. 15/22), Program 0501 ENERGETSKA EFIKASNOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Aktivnost 0001 Energetski menadžment, funnkcija-620-Razvoj zajednice, pozicija  90/0, ekonomska klasifikacija 472000 – NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA

    Ukupna sredstva za sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 10.000.000,00 dinara (deset miliona  dinara).

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA 01 Broj 401-29/2023

                                                                                                                 PREDSEDNIK

                                                                                                              Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER