Aktuelnosti Vesti

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

             U skladu sa članom 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. I 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), članom 6.  Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti  stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica  („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021) člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 7/21),  ,  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 18/20), Opštinsko veće opštine Ivanjica, na telefonskoj sednici održanoj  dana  05. avgusta 2021. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA  I STAMBENIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2021. GODINI

            I RASPISUJE SE javni poziv  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima i stambenim zajednicama na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini.

          II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2021. godini, obezbeđeno je u iznosu od 4.000.000,00 dinara, od čega je 2.000.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 2.000.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica br. 18/20),   u okviru Programa 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori  energije, Programska aktivnost 0501-0001 Energetski menadžment, funkcija 430 – gorivo i energija , ekonomska klasifikacija 472 – naknada iz budžeta za socijalnu zaštitu.

                Ukupna sredstva za  sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 4.000.000,00 dinara ( četiri miliona  dinara), što iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih projekata građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA, broj 401-23/2021-01

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ