Aktuelnosti Vesti

Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima

 U skladu sa članom 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), članom 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 14/21),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 18/20), članom 60. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 1/2019), Opštinsko veće opštine Ivanjica,   dana 16.12.2021. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O

RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA  PUTEM  UGRADNJE SOLARNIH PANELA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2021/22. GODINI

            I RASPISUJE SE javni poziv  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela na teritoriji opštine Ivanjica u 2021/22. godini.

           II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2021/22. godini, obezbeđeno je u iznosu od 2.000.000,00 dinara, od čega je 1.000.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 1.000.000,00  dinara Ministarstvo rudarstva i energetike. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“,  br. 18/20),  u okviru Programska aktivnost 0501-0001 Energetski menadžment,  funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima.

                Ukupna sredstva za  sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 2.000.000,00 dinara ( dva miliona  dinara), što iznosi do  50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih projekata građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

                        OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA, 01 broj: 401-31/2021

                                                                                                        PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                          ________________________

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

O b r a z l o ž e nj e

          Članom 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS, broj 129/2007…47/2018) propisano je da se Opština preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i Zakonom, stara o zaštiti životne sredine, zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda, zaštiti kulturnih dobara od značaja za Opštinu.

        Članom 68. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl. glasnik RS“, broj 40/2021) propisano je da predmet finansiranja efikasnog korišćenja energije je primena mera efikasnog korišćenja energije, kao i poslova u oblasti efikasnog korišćenja energije koji se finansiraju ili sufinansiraju u skladu sa ovim zakonom. Poslovi iz stava 1. ovog člana između ostalog jesu poslovi koji se odnose na realizaciju aktivnosti, a naročito na primenu mera u cilju efikasnog korišćenja energije u sektorima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje energije, kao i ostale aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije.

            Članom 70. istog zakona određeno je da nadležni organ autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave svojim aktom može utvrditi posebne finansijske i druge podsticaje, osnivanje budžetskih fondova kao i korišćenje sredstava iz postojećih sopstvenih fondova za realizaciju projekata i drugih aktivnosti za efikasno korišćenje energije na svojoj teritoriji, u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu rad ovih organa.

U članu 15. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe definisano je da Odluku o raspisivanju javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela na teritoriji opštine Ivanjica u 2021/22. godini usvaja Opštinsko veće opštine Ivanjica.

            Članom 60. Statuta opštine Ivanjica (“ Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19) određena je nadležnost Opštinskog veća opštine Ivanjica da vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

                                                                                                                NAČELNIK

                                                                                                      OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                      ______________________

                                                                                                              Bojana Glavinić

О Аутору

Financ