Konkursi i obaveštenja

Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2017. godinu

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 642-5/2017

16.oktobar 2017. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14, 58/15, 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/16), člana 9. Pravilnika  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2015),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/2016 i 4/17), Opštinsko veće opštine Ivanjica, dana 16. oktobra 2017. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

 O RASPISIVANJU KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2017. GODINU

            I RASPISUJE SE konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2017. godini, za proizvodnju medijskih sadržaja.

          II Sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2017. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/2016 i 4/17), na razdelu 4- Opštinska uprava, program 1201-razvoj kulture, programska aktivnost 0004- ostvarivanje i unapređivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ekonomska klasifikacija 454- Subvencije privatnim preduzećima .

                Ukupna sredstva za projektno sufinansiranje koja se raspodeljuju, za  proizvodnju medijskih sadržaja iznose 2.600.000,00 dinara (dva miliona i šesto hiljada dinara).

         III Nakon objavljivanja ove Odluke raspisaće se javni poziv za učešće na konkursu i biće imenovana Konkursna komisija za sprovođenje postupka.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Zoran Lazović

О Аутору

Financ