Vesti

Odluka o sufinansiranju  projekata/programa javnog interesa udruženja civilnog društva u oblasti amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva u 2018. godini

Opštinsko veće, na osnovu člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/12, 9/12 i 13/13), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu (Službeni list opštine Ivanjica, broj 10/2017)  Razdeo 4 – Opštinska uprava,  – program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, PA 0001, funkcija 160, pozicija 48/0, ekonomska klasifikacija 481-Dotacije nevladinim organizacijama,  u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica ( Službeni list opštine br. 2/15 i 2/16), Predloga komisije za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženja građana   u 2018. godini, broj 400-16/18-01 od 15.05.2018. godine, koji je razmatran na sednici Opštinskog veća 01broj 06-32/2018, održanoj  17.07.2018. godine  donosi

  

                 O D L U K U

o sufinansiranju  projekata/programa javnog interesa udruženja civilnog društva u oblasti amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva u 2018. godini

  

 I

U 2018. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, sufinansiraće se realizacija   projekata –

 programa  udruženja civilnog društva   građana   u  iznosima:

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Predložena sredstva
1. „Udruženje izvornih pevačkih grupa «Stari Vlah»  Ivanjica „ Doprinos očuvanju srpske tradicije» 300.000,00 300.000,00

  II

 Na osnovu ove odluke sa svakom od organizacija čiji će se programi – projekti u 2018. godini, sufinasirati sredstvima  opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će se regulisati namena, uslovi i način sufinansiranja.

 III

Za  izvršenje ove odluke nadležna je Opštinska  uprava opštine Ivanjica.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                                              Zoran Lazović

                                                                                                                                      

                                   

О Аутору

Financ