Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Sport

Odluka o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-46/2021

Datum:22.12.2021.god.

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 22.12.2021.godine donosi

                                                     ODLUKU

o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu

I  UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2022.godinu, i to:

r.bNaziv  sportske organizacijeUkupan budžet programaTražena sredstvaProcenat učešća opštine u programu
 1FK Javor22.000.0005.000.00022,7%
2OKK Ivanjica6.428.4493.911.45060,85%
3KMF Ivanjica2.388.0001.900.00079,56%
4PD Golija500.000500.000100%
5SK MY Gym395.500395.500100%
6Sportski savez5.000.0005.000.000100%
7ŽOK Ivanjica1.900.0001.540.15481,06%
8AK Javor2.650.0002.650.000100%
9SD Boško Petrović1.118.500807.00072,15%
10Karate klub Javor1.436.540953.62066,38%
11FK Prilike660.000660.000100%
12FK Brezova900.000900.000100%
13ŠK Ivanjica650.000650.000100%
14SOU Prilike650.000650.000100%
15PK Pegaz707.500707.500100%
16SK Golija1.050.000810.00077,14%
17FS Ivanjica990.000990.000100%
18OKK Javor700.000700.000100%
19LIN Kuei624.450624.450100%
20SUIP Građanski255.400200.00078,31%
21SU Marbo600.000500.00083,33%
22Fitn.K. Atlantis850.000650.00076,47%
23MG 93 GYM201.600201.600100%
24KMF Šljivići965.000965.000100%
25ŽFK Ivanjica1.354.0001.354.000100%
26Stonoteniski klub Javor360.000360.000100%
27SU Akrobata820.000820.000100%
28SU Viktori fitnes1.000.0001.000.000100%
 Ukupno 57.154.93935.400.27461,94%

                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                   Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) Sportski savez Ivanjice konstatuje da su sportske organizacije dostavile svoje redovne godišnje programe za 2022. godinu. Lista pristiglih predloga programa se nalazi u dispozitivu ove odluke.

SPORTSKI SAVEZ IVANJICE

Miladin Božović

О Аутору

WEB MASTER