Vesti Konkursi i obaveštenja

Oglas za davanje u zakup neigrađenog građevinskog zemljišta

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa o davanju u zakup na određeno vreme putem javnog nadmetanja neizgrađenog građevinskog zemljišta broj: 464-50/15-01 od 18.01.2016. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja ponovo raspisuje

 O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

  Opština Ivanjica putem javnog nadmetanja izdaje u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište a postupak raspisivanja oglasa o davanju u zakup i javnog nadmetanja sprovešće Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja i to na sledećim lokacijama:

 Lokacija broj 3 gledano iz pravca centra grada, u Ulici V. Marinkovića ispred stambene zgrade „Lamela“, koja predstavlja deo od kat. parcele broj 1636 KO Ivanjica, u površini od 6 m2 radi postavljanja kioska za obavljanje trgovinske delatnosti ili prodaju peciva, hamburgera i dr.

  1. Lokacija broj 1 gledano iz pravca prodajnog objekat apoteke „Olga Veličković“ neposredno do Šljivićkog potoka i poslovnih prostorija Mesne zajednice u Ivanjici, koja predstavlja deo od kat. parcele broj 1350/1 KO Ivanjica, u površini od 12 m2 radi postavljanja montažnog objekata za obavljanje trgovinske ili zanatske delatnosti.
  2. Lokacija između Ulice Braće Rajkovića i Šljivića potoka, koja predstavlja deo od kat. parcele broj 1513 KO Ivanjica, u površini od 20 m2 radi postavljanja montažnog objekta za obavljanje frizerske delatnosti.
  3. Lokacija na platou između Ulica Boška Petrovića i Milinka Kušića, neposredno do Ulice Milinka Kušića (prostor stare pijace) koja predstavlja deo od kat. parcele broj 1196 KO Ivanjica, u površini od 33 m2 na mestu dosadašnjeg objekta cvećare, radi postavljanja montažnog objekta za prodaju cveća.
  4. Lokacija na platou između Ulica Boška Petrovića i Milinka Kušića, neposredno do Ulice Boška Petrovića, koja predstavlja deo kat. parcele broj 1196 KO Ivanjica, u površini od 56 m2 na mestu dosadašnjeg objekta „Spektar“, radi postavljanja privremenog objekta gabarita 7,00 x 8,00 metara, za obavljanje trgovinske delatnosti.
  5. Lokacija u Ulici Cvetka Zečevića ispred solitera i mosta na reci Moravici, koja predstavlja deo od kat. parcele broj 776 KO Ivanjica, u površini od 6 m2 radi postavljanja kioska za obavljanje trgovinske delatnosti.
  6. Lokacija broj 4 u Ulici Kej braće Damjanovića, koja predstavlja deo od kat. parcele broj 2909/2 u površini od 25 m2 KO Ivanjica, radi izgradnje privremenog objekta, radi obavljanja trgovinske, ugostiteljske ili zanatske delatnosti.
  7. Lokacija broj 12 u Ulici Kej braće Damjanovića, koja predstavlja deo od kat. parcele broj 2909/2 u površini od 40 m2 KO Ivanjica, radi izgradnje privremenog objekta u okviru gabarita 5,60 x 6,65 metara radi obavljanja trgovinske ili zanatske delatnosti.
  8. 9. Lokacija u Ulici 13. Septembar u krugu Doma Zdravlja koja predstavlja deo kat. parcele broj 539/2 KO Ivanjica u površini od 16 m2 KO Ivanjica, radi izgradnje privremenog objekta u okviru gabarita 5,60 x 2,50 metara, radi obavljanja trgovinske zanatske ili uslužne delatnosti.

             Početni iznos procenjene tržišne vrednosti zakupnine za lokacije pod tačkom 1, 2 i 5 iznosi 400,00 dinara po m2 , za lokaciju pod tačkom 3 iznosi 200,00 dinara po m2 , za lokaciju pod tačkom 4 Oglasa  iznosi 700,00 dinara po m2 ,  za lokacije pod tačkom 6 i 9 iznosi 100,00 dinara po m2 , za lokacije pod tačkom  7 i 8  iznosi 60,00 dinara po m2 .

 Minimalni korak u javnom nadmetanju iznosi 10% od početne cene zakupa.

 Zakupnina za poslovni prostor fakturiše se do petog u mesecu za tekući mesec i cena zakupa će se mesečno revalorizovati primenom mesečnog indeksa potrošačkih cena, kada on dostigne kumulativno nivo od 5% i više, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku koji se objavljuju u Službenom glasniku RS. U zakupninu nije uračunat porez na dodatu vrednost, kao ni drugi troškovi koje plaća zakupac (naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, struja, voda, grejanje, iznošenje smeća i druge naknade ).

 Depozit za učešće u  javnom nadmetanju iznosi 50% od početne cene po m2 i isti se uplaćuje na  račun javnih prihoda opštine Ivanjica, broj: 840-742155843-80 poziv na broj 69-042 po modelu 97, koji iznos će se uračunati u prvu ratu zakupa licu koje ostvari pravo zakupa, dok će se isti vratiti ostalim učesnicima na javnom nadmetanju po okončanju postupka javnog nadmetanja.

             Javno nadmetanje će se održati 15.03.2017. sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj 4 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

 Prijava se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja (u daljem tekstu Komisija ) putem pošte na adresu Venijamina Marinkovića broj 1 ili predajom na šalter pisarnice  Opštinske uprave najkasnije do 10.03.2017. godine do 15:30 časova sa dokazom  o uplati 1.540,00 dinara Opštinske administrativne takse na tekući račun broj 840-742251843-73 poziv na broj 97 69-042 a dosadašnji zakupci uz prijavu za učešće u javnom nadmetanju moraju priložiti dokaz o izmirenim obavezama za korišćenje napred navedenih lokacija koje su im dodeljene ranijom odlukom, u protivnom nemaju pravo učešća na javnom nadmetanju a izgrađene ili postavljene privremene objekte dužni su ukloniti sa predmetnog zemljišta.

 Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju se lokaciju odnosi a na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca prijave sa adresom i kontakt telefonom. Prijava podneta u otvorenoj koverti  ili bez jasne naznake na koju se lokaciju odnosi smatraće se neurednom odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena.

             Prijava obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, kao i za fizička lica: – ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetnike: – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;  za pravna lica: – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju.

             Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine. Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi ponudio iznos.

 Smatra će se da je javno nadmetanje uspelo u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava zakupcem i ako podnosilac prijave prihvati početnu cenu po kojoj se nepokretnost daje u zakup s tim da ako ne prihvati početnu cenu gubi pravo na povraćaj depozita. Učesnik koji ponudi najpovoljniji iznos potpisuje izjavu o visini ponuđene cene. Ukoliko ne zaključi ugovor odnosno ne uplati ugovorenu cenu u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita. Ugovor o zakupu se zaključuje u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke o davanju u zakup.

 Učesnici na javnom nadmetanju koji ostvare pravo na zakup na neizgrađenom građevinskom zemljištu, dužni su pre zaključenja ugovora o zakupu priložiti projekat rušenja odnosno uklanjanja postavljenog ili izgrađenog privremenog objekta i deponovati sredstva odnosno menicu u visini predračuna troškova rušenja privremenog objekta, koja će se sredstva upotrebiti za uklanjanje privremenog objekta ako vlasnik isti ne ukloni u roku utvrđenom u ugovoru o zakupu. Deponovana sredstva će se vratiti vlasniku privremenog objekta po isteku ugovora o zakupu pod uslovom da sam ukloni privremeni objekat.

            O rezultatu javnog nadmetanja učesnici na javnom nadmetanju će biti pismeno obavešteni nakon donošenja rešenja o davanju u zakup.

            Učesnici postupka javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

             Otkaz ugovora o zakupu može dati svaka ugovorna strana bez navođenja razloga,  kao i ukoliko se ukaže potreba da se predmetno zemljište izdato u zakup privede nameni pre isteka ugovorenog roka, ugovor o zakupu prestaje sa otkaznim rokom od 30 dana, osim u nevreme,  a zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu i sa kraćim rokom u slučaju da zakupac  ne plaća zakupninu u roku navedenom u ovom oglasu i ugovoru o zakupu.

 Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, kancelariji broj 4.

Kompletan dokument možete preuzeti OVDE

О Аутору

Financ