Vesti Konkursi i obaveštenja

Oglas za ponovljeni javni uvid u delu nacrta PDR-a koridora infrastrukture na području PP parka prirode “Golija“

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 06-44/17-04

Datum: 07.12. 2017. godine

I V A NJ I C A

U skladu sa članom 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i čl. 67. stav 3.  Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br.64/15):

Oglašava

 PONOVLJENI JAVNI UVID   U DELU  NACRTA

PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE „GOLIJA“  (na teritoriji opštine Ivanjica)

SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE „GOLIJA“

Plana detaljne regulacije koridora infrastrukture na području Prostornog plana Parka prirode „Golija“ (na teritoriji opštine Ivanjica) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a koridora infrastrukture na području PPPP „Golija“ (u daljem tekstu: PDR koridora infrastrukture u granicama PPPPN „Golija“), obuhvata područje na terioriji opštine Ivanjica.

PONOVLJENI JAVNI UVID U DELU NACRTA PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPPN PARKA PRIRODE „GOLIJA“ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 15 DANA, POČEV OD 08. 12. DO 23. 12. 2017. GODINE.

U skladu sa članovima 54.- 67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015) NACRT PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE U GRANICAMA PPPP „GOLIJA“ SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPPN „GOLIJA“ biće izložen na Javni uvid svakog radnog dana od  07.3000 do 1530 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica, u sali Skupštine opštine Ivanjica i prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne, stambene i komunalne poslove, kancelarija br. 16.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt PDR koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a koridora infrastrukture na području PPPPN „Golija“ ( tj. deo nacrta planskog dokumenta, za koji se vrši ponavljanje javnog uvida – deo deonice “A”, kod lokaliteta „Karalići“) biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, baner EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom list „Srpski telegraf“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt PDR-a koridora infrastrukture u granicama PPPPN „Golija“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a koridora infrastrukture na području PPPP „Golija“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je rukovodilac Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt PDR koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi – Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove opštine Ivanjica, kao i na e-mail adresu  pdr.koridoriinfrastrukturegolija@ivanjica.gov.rs u toku trajanja ponovljenog Javnog uvida, zaključno sa 23.12.2017. godine.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID koju formira Komisija za planove opštinske uprave opštine Ivanjica na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Javnog uvida, biće održana po završetku ponovljenog Javnog uvida, dana 26.12.2017. god. u 1300 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1.

Javnoj sednici će prisustvovati predstavnici obrađivača „ARHIPLAN“ d.o.o. preduzeće za planiranje, projektovanje i konsalting iz Aranđelovca i predstavnici Opštinske uprave opštine Ivanjica. Na Javnoj sednici mogu da prisustvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja Javnog uvida i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

 IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM PONOVLJENO, JAVNOM UVIDU U  DELU NACRTA PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ (na teritoriji opštine Ivanjica) SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPPN „GOLIJA“ biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na Nacrt PDR-a koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.

О Аутору

Financ