Vesti Konkursi i obaveštenja

Oglas zadodelu jednokratne novčane pomoći izbeglim i raseljenim licima na teritoriji opštine Ivanjica

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu jednokratne novčane pomoći izbeglim i raseljenim licima 01 broj 110-10/2017 od 06.12.2017. godine, Komisija za dodelu jednokratne novčane pomoći raspisuje

O G L A S

Za dodelu jednokratne novčane pomoći izbeglim i raseljenim licima na

teritoriji opštine Ivanjica

Član 1.

Pravo na učešće po ovom oglasu imaju lica koja imaju u skladu sa zakonom status izbeglog ili raseljenog lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica na dan raspisivanja oglasa, odnosno na dan 06.12.2017. godine, a koja se prijave na oglas do 15.12.2017. godine.

Član 2.

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i porodice interno raseljenih lica smeštenih u opštini Ivanjica. Potrebno je da podnosilac zahteva

članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju neke od sledećih uslova,

to:

da imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno

             raseljena lica, sa prebivalištem odnosno boravištem u opštini Ivanjica,

da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na

    nivou Republike Srbije, za septembar 2017. godine tj. manje od 24.106, 00    

    dinara.

jednoroditeljska domaćinstva sa decom do 18 godina ili decom na

      redovnom školovanju do 26 godina,

tročlano i višečlano domaćinstvo sa decom do 18 godina,

porodice sa trudnicama ili detetom/decom do 5 godina,

domaćinstva invalidskih penzionera (preko 50% invalidnosti),

domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem (maligna oboljenja,

bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni isult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HIV infekcije i druga teška oboljenja, lica ometena u razvoju itd.,

višegeneracijsko domaćinstvo,

lica (deca) smeštena u hraniteljskim porodicama,

10.domaćinstvo starih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života),

jednočlana domaćinstva sa licima preko 60 godina života,

porodice gde je došlo do nasilja u porodici,

Za porodice sa teško obolelim članom (bolesti pobrojane u tački 7.),

                  materijalni uslov nije eliminatoran.

Član 3.

Pomoć se odobrava jednokratno u novčanoj pomoći po porodici.

Namena dodele jednokratne novčane pomoći iz ovog oglasa je obezbeđenje osnovnih potreba u vidu jednokratne novčane pomoći za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica.

                                                                    Član 4.

Pravo na pomoć u vidu jednokratne novčane pomoći, imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim ovim Pravilnikom.

Član 5.

Postupak za dodelu Pomoći sprovodi Komisija, na osnovu podnetog zahteva

dokumentacije. Proveru zahteva i dokumentacije vrši Komisija opštine Ivanjica.

Ukoliko se pojave novi i važni elementi vezani za prethodno obrađen zahtev, Komisija zadržava pravo na ponovno razmatranje zahteva.

Član 6.

Uz prijavu za dodelu jednokratne novčane pomoći, koja se podnosi u opštini Ivanjica, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze na uvid:

izbegličku/raseljeničku legitimaciju za podnosioce zahteva,

dokaze o prihodima (zarada, uverenje iz NSZ da je lice nezaposleno, ček od penzije, izjava da nema prihode, itd.),

medicinska dokumentacija,

rešenja za lica (decu) smeštena u hraniteljskim porodicama,

žrtve porodičnog nasilja prilažu presudu nadležnog suda ili izveštaj centra za socijalni rad.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine prilikom prijema zahteva.

                                                                       Član 7.

Visina sredstava koja se odobrava iznosi 15.000,00 dinara po porodici i ista se uplaćuje na račun podnosioca zahteva.

                                                                       Član 8.

Prijave na oglas za dodelu jednokratne novčane pomoći podnose se na obrascu koji se može dobiti u kancelariji broj 5 Opštinske uprave Ivanjica.

Komisija će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Oglasom. Neblagovremene i nepotpune prijave na Oglas neće biti razmatrane.

 Prijave se podnose neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine             Ivanjica do 15.12.2017. godine do 15 časova.

01 broj 560-27/2017 od 06.12.2017. godine

О Аутору

Financ