Vesti Konkursi i obaveštenja

Oglas za zakup poslovnih prostorija

Na osnovu Odluke o raspisivanju oglasa o davanju u zakup na određeno vreme putem javnog nadmetanja poslovnih prostorija koje se nalaze u zgradi postojećoj na kat. parc. broj 1264 KO Prilike broj: 464-24/2019 od 13.11.2019. godine, Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

KOJE SE NALAZE U ZGRADI

POSTOJEĆOJ NA KAT. PARCELI  BROJ 1264 KO PRILIKE

U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE IVANJICA

            Opština Ivanjica putem javnog nadmetanja izdaje u zakup poslovne prostorije koje se nalaze u prizemlju pomoćne zgrade postojeće na kat. parc. broj 1264 KO Prilike, a postupak raspisivanja oglasa o davanju u zakup i javnog nadmetanja sprovešće Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja i to za sledeće nepokretnosti (poslovne prostorije):

1. Jedna poslovna prostorija korisne površine 40,67 m2 koja se nalazi u prizemlju pomoćne zgrade postojeće na kat. parceli broj 1264 KO Prilike, potes Varjače, radi obavljanja farmaceutske delatnosti.

2. Jedna poslovna prostorija korisne površine 29,38 m2 koja se nalazi u prizemlju pomoćne zgrade postojeće na kat. parceli broj 1264 KO Prilike, potes Varjače, radi obavljanja delatnosti frizerskih i kozmetičkih salona.

            Početni iznos procenjene tržišne vrednosti zakupnine za prostorije iz člana 1. stav 1. tačka 1. i 2. iznosi 293,78 dinara po m2, za jedan mesec zakupa.

Minimalni korak u javnom nadmetanju iznosi 100 dinara.

Zakupnina za poslovni prostor fakturiše se do petog u mesecu za tekući mesec i cena zakupa će se mesečno revalorizovati primenom mesečnog indeksa potrošačkih cena, kada on dostigne kumulativno nivo od 5% i više, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku koji se objavljuju u Službenom glasniku RS. U zakupninu nije uračunat porez na dodatu vrednost, kao ni drugi troškovi koje plaća zakupac (naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, struja, voda, grejanje, iznošenje smeća i druge naknade ).

Depozitza učešće u  javnom nadmetanju iznosi 50% od početne cene po m2 i isti se uplaćuje na  račun javnih prihoda opštine Ivanjica, broj: 840-742155843-80 poziv na broj 69-042 po modelu 97, koji iznos će se uračunati u prvu ratu zakupa licu koje ostvari pravo zakupa, dok će se isti vratiti ostalim učesnicima na javnom nadmetanju po okončanju postupka javnog nadmetanja.

            Javno nadmetanje će se održati 23.12.2019. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj 4 Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Prijava se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja (u daljem tekstu Komisija ) putem pošte na adresu Venijamina Marinkovića broj 1 ili predajom na šalter pisarnice Opštinske uprave najkasnije do 18.12.2019. godine do 15:30 časova sa dokazom  o uplati 1.430,00 dinara Opštinske administrativne takse na tekući račun broj 840-742251843-73 poziv na broj 97 69-042.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti,sa jasnom naznakom na koji se poslovni prostor odnosi, a na poleđini koverte navodi se naziv podnosioca prijave sa adresom i kontakt telefonom. Prijava podneta u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koji se poslovni prostor odnosi smatraće se neurednom odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena.

            Prijava obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita, kao i za fizička lica: – ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana; za preduzetnike: – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;  za pravna lica: – naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave. Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja, a nepotpune ili neblagovremene prijave se odbacuju.    

Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim i u slučaju dostavljanja jedne ispravne prijave za učešće kojom se podnosilac prijave registruje i prisustvuje javnom nadmetanju i proglašava zakupcem, ako prihvati početnu visinu zakupnine po kojoj se nepokretnost može dati u zakup. Ukoliko podnosilac prijave ne prihvati početnu visinu zakupnine ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita. Učesnik koji ponudi najpovoljniji iznos potpisuje izjavu o visini ponuđene cene. Ukoliko ne zaključi ugovor odnosno ne uplati ugovorenu cenu u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita.

Izbor najpovoljnijeg podnosioca prijave vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine. O rezultatu javnog nadmetanja učesnici na javnom nadmetanju će biti pismeno obavešteni nakon donošenja rešenja o davanju u zakup. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa izabranim najpovoljnijim podnosiocem prijave zaključuje Predsednik opštine u roku od 15 dana od dana donošenja konačne odluke o davanju u zakup.

            Učesnici postupka javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača, imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 15 danaod dana održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, kancelariji broj 4.

    U Ivanjici,

9.12.2019. godine

                                                                               PREDSEDNIK

                                                                                 KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE

                                                                               POSTUPKA  JAVNOG NADMETANJA

О Аутору

Financ