Aktuelnosti Vesti

Opština Ivanjica izložila birački spisak na uvid do kraja decembra

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

01 Broj: 208-3/2021

01.12.2021. godine

I v a nj i c a

Na osnovu člana 3. stav 3) i 4) Uputstva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu Republičke izborne komisije, 02 Broj 014-104/21 od 29.11.2021. godine, a povodom raspisanog republičkog referenduma za potvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije, koji će se održati 16. januara 2022. godine, Opštinska uprava opštine Ivanjica, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

OBAVEŠTAVAJU SE glasači sa prebivalištem na teritoriji opštine Ivanjica, da je kod Opštinske uprave opštine Ivanjica izložen na uvid glasačima deo biračkog spiska za područje opštine Ivanjica, svakog radnog dana i vikendom u vremenu od 7,00 do 20,00 časova, u zgradi opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1, kancelarija broj 30.

Građani mogu od Opštinske uprave opštine Ivanjica do zaključenja biračkog spiska – 31. decembra 2021. godine:

– zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku i

– mogu Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će glasač na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta u zemlji.

                                                                          N A Č E L N I K

                                                                         Bojana Glavinić s.r

О Аутору

Financ