Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Poziv na konsultacije

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Komisija  za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa 

Broj: 110-3/2019-01

19. januar  2024. godine

I V A NJ I C A    

POZIV NA KONSULTACIJE

Članom 9. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa («Službeni list opštine Ivanjica» br.1/19) propisano je da se  oblasti od javnog interesa , utvrđuju  na svake dve godine, u postupku preispitivanja relevantnosti dotadašnjih oblasti od javnog interesa.

Preispitivanje postojećih oblasti od javnog interesa i njihovo ponovno utvrđivanje sprovodi se na osnovu novog postupka konsultacija sa ciljnim grupama i ostalim zainteresovanim stranama  i analize društvenih i ekonomskih potreba Opštine Ivanjica identifikovanih u planskim dokumentima Opštine Ivanjica, kao i ocene postignutih efekata realizacije javnog interesa u proteklom periodu od dve godine.

U skladu sa članom 5. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa ( Službeni list opštine Ivanjica br. 1/2019), Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa , poziva sve građane opštine Ivanjica, predstavnike privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike medija,  kao i predstavnike lokalnih vlasti i javnih institucija da prisustvuju kosultacijama u cilju utvrđivanja oblasti javnog interesa i prioritetnih oblasti koje će biti primenjene prilikom finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa, sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica, a naročito programa i projekata koja sprovode udruženja i koja slede javni interes opštine Ivanjica.

Konsultacije će se održati u kabinetu predsednika Skupštine opštine 26. januara  sa početkom u 10:00 časova.

Komisija za utvrđivanje i

preispitivanje javnog interesa

                                                                                                           Nenad Glavinić

О Аутору

WEB MASTER