Aktuelnosti Vesti

POZIV ZA KONSULTACIJE

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA IVANJICA
Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa
Broj: 110-3/2019-0

14. mart 2022. godine
I V A NJ I C A POZIV NA KONSULTACIJE

Članom 9. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa («Službeni list opštine Ivanjica» br.1/19) propisano je da se oblasti od javnog interesa , utvrđuju na svake dve godine, u postupku preispitivanja relevantnosti dotadašnjih oblasti od javnog interesa.
Preispitivanje postojećih oblasti od javnog interesa i njihovo ponovno utvrđivanje sprovodi se na osnovu novog postupka konsultacija sa ciljnim grupama i ostalim zainteresovanim stranama i analize društvenih i ekonomskih potreba Opštine Ivanjica identifikovanih u planskim dokumentima Opštine Ivanjica, kao i ocene postignutih efekata realizacije javnog interesa u proteklom periodu od dve godine.
U skladu sa članom 5. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa ( Službeni list opštine Ivanjica br. 1/2019), Komisija za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa , poziva sve građane opštine Ivanjica, predstavnike privrednih subjekata, organizacija civilnog društva, naučno-istraživačke, strukovne i druge organizacije, predstavnike medija, kao i predstavnike lokalnih vlasti i javnih institucija da prisustvuju kosultacijama u cilju utvrđivanja oblasti javnog interesa i prioritetnih oblasti koje će biti primenjene prilikom finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa, sredstvima iz budžeta Opštine Ivanjica, a naročito programa i projekata koja sprovode udruženja i koja slede javni interes opštine Ivanjica.

Konsultacije će se održati u prostorijama Skupštine opštine ( skupštinska sala) 21. mart sa početkom u 11:00 časova.

Komisija za utvrđivanje i
preispitivanje javnog interesa
Nenad Glavinić

О Аутору

WEB MASTER