Na osnovu člana 32., 55., stav 1 tačka.2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca    Opština Ivanjica

Adresa Naručioca  Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca     Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke  Otvoreni postupak

Vrsta predmeta    Radovi

  Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

 Nabavka radova na održavanju kolovoza i objekata gradskog saobraćaja

              Mesto izvršenja radova:

   Ivanjica

            Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

 42.11 – izgradnja puteva

           Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 45233120-6 – radovi na izgradnji puteva

Broj partija      Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.

Kriterijum za dodelu ugovora        Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije   Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa  Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok         Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na održavanju kolovoza i objekata gradskog saobraćaja – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda           Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 10:30 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 35. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima   predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda :Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

Rok za donošenje odluke   Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt      Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

           Ostale informacije Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032/601-415 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

О Аутору

Financ