Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda postupku nabavke i usluga socijalne zaštite-dnevni boravak po partijama

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 404-29/2022

01.03.2022.godine

I v a nj i c a 

             U skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019),

Naručilac Opština Ivanjica upućuje

PO­ZIV

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku nabavke

usluge socijalne zaštite-dnevni boravak, po partijama

         1.Predmet nabavke:društvene i druge posebne usluge-usluga socijalne zaštite -dnevni boravak, za lica sa smetnjama   

         Vrsta postupka nabavke:

          Nabavka na koju se zakon ne primenjuje -društvene i druge posebne usluge

         Procenjena vrednost:

         Ukupno– 8.800.000,00 dinara bez PDV-a

Partija 1 – Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju -4.400.000,00 dinara bez PDV-a

Partija 2 – Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa intelektualnim smetnjama-4.400.000,00 dinara bez PDV-a

          Mesto pružanja usluga:teritorija opštine Ivanjica.

        2.Ponude se dostavljaju:skenirane, popunjene obrasce Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i Obrazac ponude sa strukturom cene, fotokopiju važeće tražene licence ili rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak ili navesti internet adresu u obrascu ponude, a na kojoj se može proveriti traženi dokaz-elektronskim putem na e-mail:nabavke@ivanjica.gov.rs ili na faks Naručioca broj:032/661-821         

            Napomena:Upotreba pečata nije obavezna.

        3.Rok za dostavljanje ponuda:do dana 07.03.2022.godine do 12,00 časova da bi se smatrala blagovremenom. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

       4. Plaćanje: do 45 (kalendarskih) dana od dana ispostavljanja računa (fakture) za pružene usluge- dnevni boravak, na osnovu broja sati usluge za prethodni mesec i uz dostavu odgovarajuće prateće dokumentacije,izveštaj o pruženoj usluzi,a koji se sastoji od pojedinačnih izveštaja za broj korisnika i broj i vrstu pruženih usluga.

          4.1.Najpovoljniji ponuđač će prilikom zaključenja ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za kvalitetno obavljen posao biti u obavezi da preda naručiocu:

  • blanko solo menicu čiji je broj naveden u meničnom ovlašćenju, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i overenu pečatom, plativa na prvi poziv
  • menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla, odn. garanciju za kvalitetno obavljen posao, u visini od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a i sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.
  • dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS)
  •  kopiju kartona deponovanih potpisa, sa originalnom overom od strane poslovne banke ponuđača, ne starijom od 30 dana od dana dostavljanja Naručiocu

           5. Mesto i vreme pregledanja ponuda:

               Postupak pregledanja ponuda održaće se 07.03.2022. godine u 12:30 časova, u prostorijama Naručioca

        Privredni subjekt je dužan da u svojoj ponudi priloži sledeća dokumenta:

  1. Obrazac ponude sa strukturom cene(popunjen i potpisan)
  2. Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (popunjena i potpisana)
  3. Ponuđač je dužan da poseduje i uz ponudu dostavi ili fotokopiju važeće tražene licence ili rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak,u zavisnosti od partije za koju podnosi ponudu, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11) ili uputi  kao javno dostupo na internet stranicu nadležnog organa- navesti internet adresu u obrascu ponude, a na kojoj se može proveriti traženi dokaz

         6. Kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponuda: najniža ponuđena cena

  • Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

              Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog privrednog subjekta koji je ponudio duži rok važenja ponude.

         7. Kontakt:Zainteresovana lica mogu, u pisanom obliku, od naručioca tražiti dodatna pojašnjenja ili informacije u vezi sa pripremanjem ponude. Elektronska adresa za kontakt je nabavke@ivanjica.gov.rs uz naznaku Zahtev za dodatnim inforamcijama za nabavku: Usluge socijalne zaštite – Usluge dnevni boravak

О Аутору

WEB MASTER