Aktuelnosti Vesti

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 404-24/2022

18.04.2022.godine

I v a nj i c a 

             U skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019), Naručilac Opština Ivanjica upućuje

PO­ZIV

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku nabavke

usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica

         1.Predmet nabavke:društvene i druge posebne usluge usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, podzakonskim aktima i Aktom o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja opštine Ivanjica i Planom obezbeđenja.   

         Vrsta postupka nabavke:

          Nabavka na koju se zakon ne primenjuje -društvene i druge posebne usluge

         Procenjena vrednost:

         Ukupno– 940.000,00 dinara bez PDV-a

          Mesto pružanja usluga:zgrada opštine Ivanjica.

        2.Ponude se dostavljaju: skenirane, popunjene obrasce Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i Obrazac ponude sa strukturom cene, fotokopiju važeće tražene licence – dostaviti elektronskim putem na e-mail:nabavke@ivanjica.gov.rs ili na faks Naručioca broj:032/661-821         

            Napomena:Upotreba pečata nije obavezna.

        3.Rok za dostavljanje ponuda:do dana 26.04.2022.godine do 13,00 časova da bi se smatrala blagovremenom. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

       4. Plaćanje: do 45 (kalendarskih) dana od dana ispostavljanja računa (fakture) za pružene usluge, na osnovu broja sati usluge za prethodni mesec i uz dostavu odgovarajuće prateće dokumentacije.

          4.1.Najpovoljniji ponuđač će prilikom zaključenja ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za kvalitetno obavljen posao biti u obavezi da preda naručiocu:

  • blanko solo menicu čiji je broj naveden u meničnom ovlašćenju, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i overenu pečatom, plativa na prvi poziv
  • menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla, odn. garanciju za kvalitetno obavljen posao, u visini od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a i sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.
  • dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS)
  •  kopiju kartona deponovanih potpisa, sa originalnom overom od strane poslovne banke ponuđača, ne starijom od 30 dana od dana dostavljanja Naručiocu

           5. Mesto i vreme pregledanja ponuda:

               Postupak pregledanja ponuda održaće se 26.04.2022. godine u 13:30 časova, u prostorijama Naručioca

        Privredni subjekt je dužan da u svojoj ponudi priloži sledeća dokumenta:

  1. Obrazac ponude sa strukturom cene(popunjen i potpisan)
  2. Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (popunjena i potpisana)

Ponuđač je dužan da poseduje i uz ponudu dostavi licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja za pravna lica i preduzetnike ili licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite – licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja za fizička lica. Umesto navedenih licenci ponuđač može dostaviti i odgovarajuće licence izdate pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), ako su važeće.

  •          6. Kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponuda: najniža ponuđena cena
  • Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

              Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog privrednog subjekta koji je ponudio duži rok važenja ponude.

         7. Kontakt:Zainteresovana lica mogu, u pisanom obliku, od naručioca tražiti dodatna pojašnjenja ili informacije u vezi sa pripremanjem ponude. Elektronska adresa za kontakt je nabavke@ivanjica.gov.rs uz naznaku Zahtev za dodatnim informacijama za nabavku: usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica

OPIS KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR
PRIVREDNOG SUBJEKTA SA UPUTSTVIMA

   1. Osnovi za isključenje

1.1. Pravosnažna presuda za jedno ili više krivičnih dela
UslovDa privredni subjekt ili njegov zakonski zastupnik nije osuđen za jedno ili više krivičnih dela, pravosnažnom presudom donesenom pre najviše pet godina ili duže, ako je pravosnažnom presudom utvrđen duži period zabrane učešća u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.2. Porezi i doprinosi
UslovDa je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza. Da je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.3. Obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava
UslovDa privredni subjekt, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine. Da privredni subjekt, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti socijalnog prava. Da privredni subjekt, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti radnog prava.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.4 Sukob interesa
UslovDa privredni subjekt nije svestan nekog sukoba interesa zbog svog učestvovanja u postupku javne nabavke.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.5. Neprimeren uticaj na postupak
UslovDa privredni subjekt može da potvrdi da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca, došao do poverljivih podataka koj i bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
2. Obavljanje profesionalne delatnosti 2     2.1,
2.1.Ovlašćenje, dozvola
Uslov – Da privredni subjekt poseduje važeću dozvolu, odnosno određeno ovlašćenje za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke
Dokaz – uz ponudu dostaviti licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja za pravna lica i preduzetnike ili licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite – licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja za fizička lica. Umesto navedenih licenci ponuđač može dostaviti i odgovarajuće licence izdate pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), ako su važeće.   .  

IZJAVA

O ISPUNJAVANJU KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG
SUBJEKTA

                 Kao odgovorno lice Privrednog subjekta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da

                Privredni subjekt ______________________________________________

(navesti naziv privrednog subjekta)

 Matični broj: ___________________ , PIB: __________________  u postupku

       nabavke na koji se Zakon ne primenjuje, broj 404-24/2022 -Društvene i druge posebne usluge – usluge fizičke zaštite bez oružja objekata opštine Ivanjica,

ispunjavam tražene  kriterijume za kvalitativan izbor privrednog subjekta.           

Mesto i datum:

                                                       Privredni subjekt:

                                                                                                                          —————————–

                                                                                                                        /potpis odgovornog lica/

SPECIFIKACIJA USLUGE

SPECIFIKACIJA

Nabavka usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i podzakonskim aktima

     Nabavka usluge fizičke zaštite bez oružjaobjekata opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i podzakonskim aktima.

     Usluga fizičke zaštite bez oružjaobjekta opštine Ivanjica, u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i pozakonskim aktima u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br.104/2013, 42/2015 i 87/2018) i podzakonskim aktim akoji uređuju ovu oblast, a naročito Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite i Pravilnika o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja, Aktom o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja opštine Ivanjica i Planom obezbeđenja.

 Nabavka usluge, između ostalog, obuhvata:

Poslove fizičke zaštite lica i imovine koja se obavlja prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu sa ovlašćenjima službenika iz člana 46. i članovima 47-56. osima člana 55. Zakona o privatnom obezbeđenju, Pravilnika o načinu primene ovlašćenja službenika obezbeđenja, Akta o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja opštine Ivanjica i Plana obezbeđenja (osim, u ovom slučaju, upotrebe vatrenog oružja kao sredstva prinude).

Ovlašćenja službenika obezbeđenja, u skladu sa Planom obezbeđenja, su:

1) Provera identiteta lica koje ulazi ili izlazi iz objekta ili prostora koji se obezbeđuje i u samom štićenom prostoru;

2) Pregleda lice ili vozilo na ulazu ili  izlazu iz objekta ili prostor koji se obezbeđuje;

3) Zabrani neovlašćenim licima ulaz i pristup u objekat ili prostor koji se obezbeđuje;

4) Naredi licu da se udalji iz objekta ili prostora koji se obezbeđuje, ako se lice tu neovlašćeno nalazi;

5) Upozori lice da svojim ponašanjem ili propuštanjem  dužne radnje može ugroziti svoku bezbednost, bezbednost drugih ili izazvati oštećenje i uništenje imovine;

6) Privremeno zadrži lice koje je zatekao u objektu ili prostoru u vršenju krivičnog dela i težih prekršaja narušavanja javnog reda i mira do, do dolaska policije;

7) Upotrebi sredstva prinude  (osim, u ovom slučaju, upotrebe vatrenog oružja).

        Mesto vršenja predmetne usluge je zgrada Opštine Ivanjica na adresi V. Marinkovića br. 1 u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana (okviran iznos radnih sati je 2112 – prosečno 176 radnih sati puta 12 meseci).

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

OBRAZAC PONUDE

Ponuda ponuđača br.___________od_____________2022.godine, za nabavku društvene i druge posebne usluge-usluge socijalne zaštite-usluge fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:       
Adresa ponuđača:       
Matični broj ponuđača:       
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):   
Ime osobe za kontakt:       
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):   
Telefon:       
Telefaks:       
Broj računa ponuđača i naziv banke:       
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora     

2) PONUDU PODNOSI:

  A) SAMOSTALNO
  B) SA PODIZVOĐAČEM
  V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

  1)  Naziv podizvođača: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
   Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
   Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
  2)  Naziv podizvođača: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
   Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
   Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: 

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4)PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

  1)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
  2)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
  3)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 

Napomena: Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5)OPIS PREDMETA NABAVKE Predmet nabavke – društvene i druge posebne usluge- usluge fizičke zaštite bez oružjaobjekta opštine Ivanjica

6)UKUPNA PONUĐENA CENA – (sa uračunatim svim zavisnim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke) iznosi:

  1  2  3  4  5
R.b.  Opis uslugaCena usluge  po radnom satu (okviran iznos radnih je 2112 za 12 meseci prosečno 176 radnih sati puta 12 meseci)Cena usluge za period od 12 meseci, bez PDV-aCena usluge za period od 12 meseci, sa PDV-om
      1.Usluga fizičke zaštite bez oružja objekta opštine Ivanjica            

7)ROK I NAČIN PLAĆANJA: do 45 dana od dana prijema ispravnog računa za izvršene usluge za prethodni mesec.

Naručiocu dostaviti izveštaj o pruženoj usluzi za prethodni mesec.

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa porezom na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke.Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme perioda važenja ugovora.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda.Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca.Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

8)ROK VAŽENJA PONUDE: ________ dana od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana od dana otvaranja)

9)MESTO I NAČIN VRŠENJA USLUGE: zgrada Opštine Ivanjica na adresi V. Marinkovića br. 1 u vremenu od 07 do 15 časova svakog radnog dana.

Ponuđač mora da poseduje licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite bez oružja za pravna lica i preduzetnike ili licencu za vršenje poslova fizičko-tehničke zaštite – licencu za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja – bez oružja za fizička lica. Umesto navedenih licenci ponuđač može dostaviti i odgovarajuće licence izdate pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, broj 87/2018), ako su važeće.

Obavezujemo se da ćemo nabavku realizovati u skladu sa dokumentacijom iz poziva i shodno tome prihvatamo sve uslove navedene u konkursnoj dokumentaciji naručioca.

Datum                                                                                       Ponuđač

_____________________________                                              ______________________

  Napomena:

Obrazac ponude sa strukturom ponuđene cene ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti i potpisati obrazac ponude.

О Аутору

WEB MASTER