Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke – električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica, JNMV 8/2016

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/12,14/15,68/15)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Венијамина Маринковића 1
Објављује
ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара- електричне енергије за потребе Општинске управе општине Ивањица, ЈНМВ 8/2016

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив Наручиоца: Општина Ивањица
Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица
ПИБ: 101886934
Матични број: 07221142
Шифра делатности:8411
Интернет страница Наручиоца: www.ивањица.рс
2. Врста наручиоца: општинска управа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:Набавка добара- електричне енергије за потребе Општинске управе општине Ивањица
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија

5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45 дана, а уколико имају исту и најнижу цену и рок плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.gov.rs конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

7.Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије за потребе Општинске управе општине Ивањица, ЈНМВ 8/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на писарницу Наручиоца до 27.05.2016.године до 10:00 часова да би се сматрала благовременом.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 27.05.2016.године у 10:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11.Лица за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца, или преко контакт телефона:
-за правна питања Биљана Видић на број 032/601-415
-за техничка питања Александар Радоњић на број 032/664-425
– број факса: 032/661-821

ПозивAdobe_Reader_PDF

Конкурсна документацијаAdobe_Reader_PDF

Одлука о додели уговораAdobe_Reader_PDF

Обавештење о закљученом уговоруword

О Аутору

Financ