Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke – električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica, JNMV 8/2016

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/15,68/15)

OPŠTINA IVANJICA
Venijamina Marinkovića 1
Objavljuje
POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku dobara- električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica, JNMV 8/2016

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca
Naziv Naručioca: Opština Ivanjica
Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica
PIB: 101886934
Matični broj: 07221142
Šifra delatnosti:8411
Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs
2. Vrsta naručioca: opštinska uprava
3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti.
4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka dobara- električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 09310000 – električna energija

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena. Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 45 dana, a ukoliko imaju istu i najnižu cenu i rok plaćanja, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.
6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.gov.rs konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok: Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku dobara – električne energije za potrebe Opštinske uprave opštine Ivanjica, JNMV 8/2016 – NE OTVARATI”, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne na pisarnicu Naručioca do 27.05.2016.godine do 10:00 časova da bi se smatrala blagovremenom.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv, adresu i broj telefona ponuđača.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 27.05.2016.godine u 10:30 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.
10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca, ili preko kontakt telefona:
-za pravna pitanja Biljana Vidić na broj 032/601-415
-za tehnička pitanja Aleksandar Radonjić na broj 032/664-425
– broj faksa: 032/661-821

PozivAdobe_Reader_PDF

Konkursna dokumentacijaAdobe_Reader_PDF

Odluka o dodeli ugovoraAdobe_Reader_PDF

Obaveštenje o zaključenom ugovoruword

О Аутору

Financ