Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Poziv za prikupljanje ponuda u postupku nabavke računara

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj: 404-158/2023

27.12.2023.godine

I v a nj i c a  

U skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019 i 92/2023) opština Ivanjica, Opštinska uprava, upućuje

POZIV

za prikupljanje ponuda u  postupku nabavke

računara

       1.Predmet nabavke:dobro – računari          

       2.Ponude se dostavljaju:skenirane, popunjene obrasce ponude, elektronskim putem na e-mail: nabavke@ivanjica.gov.rs 

        3.Rok za dostavljanje ponuda:do dana 28.12.2023.godine do 14,00 časova da bi se smatrala blagovremenom. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

        4.Plaćanje: Plaćanje po isporuci

          Cena mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost (ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a)

         5.Način i mesto isporuke: u sedištu Naručioca, ne duže od 1 dana od dana zaključenja ugovora

         6.Kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponuda:najniža ponuđena cena

          Ukoliko dve ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu, Naručilac će kao najpovoljniju izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja

           Za sve potrebne dodatne informacije u pogledu tehničkih karakteristika možete se obratiti Predragu Milinkoviću  na telef. broj 064/8899474

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica, Opštinska uprava

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

OBRAZAC PONUDE

Ponuda ponuđača br. ________________ od dana______2023.godine, u  postupku nabavke  Nabavka računara

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:    
Adresa ponuđača:    
Matični broj ponuđača:    
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):  
Ime osobe za kontakt:    
Elektronska adresa ponuđača (email):  
Telefon:    
Telefaks:    
Broj računa ponuđača i naziv banke:    
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora   

 PONUĐENA CENA –

iznosi:________________dinara   bez PDV-a, odnosno

iznosi:____________________  dinara sa PDV-om 

                                     (ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a)

Cena mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost (ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a).

ROK I NAČIN PLAĆANJA – po isporuci, do___________dana (navesti koliko dana do 45 dana), po osnovu Zapisnika o primopredaji dobara

-ROK ISPORUKE: 1 dan od dana zaključenja ugovor

 Datum                       Ponuđač

_____________________________ _____________________              

О Аутору

WEB MASTER