Aktuelnosti Vesti Obaveštenje

Poziv za prikupljanje ponuda

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 404-4/2024

10.01.2024.godine

I v a nj i c a  

U skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019) opština Ivanjica upućuje

POZIV

za prikupljanje ponuda u  postupku nabavke

HTZ optreme – vodootpornih, poludubokih cipela

       1.Predmet nabavke:dobro – nabavke HTZ optreme – vodootpirnih, poludubokih cipela

       2.Ponude se dostavljaju: putem na e-mail: na nikola.ivanovic.iv71@gmail.com 

        3.Rok za dostavljanje ponuda:do dana 15.01.2024.godine do 14,30 časova da bi se smatrala blagovremenom. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

        4.Plaćanje: Plaćanje po isporuci

          Cena mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost i sa porezom na dodatu vrednost (ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a)

         5.Način i mesto isporuke: u sedištu Naručioca, ne duže od 7 dana od dana zaključenja ugovora

         6.Kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponuda:najniža ponuđena cena

          Ukoliko dve ili više ponuđača imaju istu ponuđenu cenu, Naručilac će kao najpovoljniju izabrati ponudu ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke

           Za sve potrebne dodatne informacije u pogledu tehničkih karakteristika možete se obratiti Nikoli Ivanoviću  na telef. broj 065/8911-581

SPECIFIKACIJA DOBARA

u  postupku nabavke

HTZ optreme – vodootpirnih, poludubokih cipela, crna boja

Predmet nabavke: Nabavka 18 pari vodootpirnih, poludubokih cipela, crna boja, po specifikaciji brojeva cipela datih od strane naručioca

– Mesto isporuke je u sedištu Kupca.

-Plaćanje: po isporuci

 -Rok isporuke: ne može biti duži od 7 dana od dana zaključenja ugovora

О Аутору

WEB MASTER