Vesti Konkursi i obaveštenja

Preliminarna rang lista krajnih korisnika za ugradnju solarnih panela

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije- solarni paneli 

Broj: 400-32-5/2022-01

Datum: 02.02.2023. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 27. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote,  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli  objavljuje

PRELIMINARNU RANG LISTI KRAJNJIH KORISNIKA

 1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertora i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;

2) ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće;

3)opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove

Red. br.Ime, prezime i adresa podnosioca prijaveDatum predaje Prijave i broj prijavemeraBroj članova koji živi u objektu     sa  adresom prebivalištaUkupna površina objekta (iz rešenja o porezu na imovinu)sistemK faktor zauzetosti površine za porodične kućeK broj bodovaPostojeće karakteristike spoljne stolarijePostojeće karakteristike spoljnjih zidovaPostojeći način grejanjaKorišćenje subvencija za energetsku sanacijuUkupan broj bodova
1.Blagojević Mišo, Dubrava, Prilički Kiseljak, Prilike23.01.2023.-401-32/22-215143,728,7417252525597

NEISPRAVNA I NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA:

REDNI BROJ/BROJ PRIJAVEIME I PREZIME PODNOSIOCA PRIJAVERAZLOG ODBIJANJA PRIJAVE
401-32/22-01-3Kostić  MilutinNEISPUNJAVA USLOVE KONKURSA – PRIJAVA PREDATA NAKON ISTEKA ROKA KONKURSA

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne  liste  u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Na preliminarnu rang listu podnosioci prijava  imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a na osnovu donetih odluku donese revidirano preliminarnu listu.

 Na osnovu   liste  Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska   utvrdila da je  podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija.

Na osnovu zapisnika  komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Konačnu Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine uprave opština Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu   podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi putem pošte ili  na pisarnici  Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

                                                                                                              PREDSEDNIK KOMISIJE

                                                                                                               Ivan Mojsilović

О Аутору

WEB MASTER