Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Sport

Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-3/2023

Datum: 08.02.2023. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 08.02.2023.godine donosi

                                                  R E Š E NJ E

o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

I DONOSI SE Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu sa sledećim iznosima :

Redni brojNaziv organizacijeVrsta programaPredlog za finansiranje
1.Fudbalski klub „Javor Matis“ IvanjicaRedovni godišnji programi6.000.000 rsd
2.Omladinski košarkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi3.750.000 rsd
3.Atletski klub „Javor“Redovni godišnji programi800.000 rsd
4.Planinarsko društvo „Golija“Redovni godišnji programi350.000 rsd
5.Sportski savez IvanjiceRedovni godišnji programi6.000.000 rsd
6.SK „MY GYM“Redovni godišnji programi395.500 rsd
7.Ženski odbojkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi1.700.000 rsd
8.Karate klub „Javor“Redovni godišnji programi850.000 rsd
9.Klub malog fudbala „Ivanjica“Redovni godišnji programi2.100.000 rsd
10.SD „Boško Petrović“Redovni godišnji programi750.000 rsd
11.FK „Prilike“Redovni godišnji programi1.100.000 rsd
12.Lin KueiRedovni godišnji programi300.000 rsd
13.Fudbalski klub „Brezova“Redovni godišnji rogrami350.000 rsd
14.Sportsko odbojkaško udruženje „Prilike“Redovni godišnji programi800.000 rsd
15.Skijaški klub „Golija“Redovni godišnji programi970.000 rsd
16.Fudbalski savez IvanjicaRedovni godišnji programi850.000 rsd
17.OFK IvanjicaRedovni godišnji programi750.000 rsd
18.Omladinski košarkaški klub „Javor“Redovni godišnji programi700.000 rsd
19.FK DevićiRedovni godišnji programi550.000 rsd
  UKUPNO:      29.065.500 rsd

II   Sredstva za 2023.godinu biće isplaćena sportskim organizacijama iz budžeta opštine Ivanjica za 2023.godinu, Program 1301 – Razvoj sporta i omladine, Programska aktivnost 0001 – Podrška lokalnim sportskim organizacijama udruženjima i savezima, ekonomska klasifikacije 481941 – dotacije nevladinim organizacijama, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, pozicija plana 98/0.

III 28 sportskih organizacija sa teritorije opštine Ivanjica je prijavilo do 20. aprila 2022.godine. svoje godišnje programe za finasiranje u 2023.godini. Komisija za sport opštine Ivanjica je uvidom u dokumentaciju koje su podnele sportske organizacije izvršila kategorizaciju, ocenjivanje i bodovanje svih godišnjih programa i dala predlog da se 19 godišnjih programa za 2023. godinu finansiraju iz budžeta opštine Ivanjica. 

IV Nakon donošenja ovog Rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizaciom koja se finansira iz budžeta opštine potpisati ugovor o namenskom trošenju budžetskih sredstava.

       Potpisivanje ugovora, kao i tranferi prvih rata od ukupno odobrenih sredstava izvršiće se nakon usvajanja konačnog i završnog Izveštaja za 2022.godinu, kao i dostavljanja Izveštaja komercijalne revizije od strane sportskih organizacija koje su u 2021-oj godini imale opredeljena sredstva iz budžeta opštine Ivanjica u iznosima većim od 1.000.000 dinara.

V U ime opštine Ivanjica ugovor sa sportskim organizacijama će zaključiti Predsednik opštine.

VI   Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a biće ojavljeno u „Službenom listu opštine Ivanjica“ i na veb sajtu opštine Ivanjica.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                 Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016) predviđeno je da jedinice lokalne samouprave preko nadležnih organa određuju bliže uslove, kriterijume, način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobravanje programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i način javnog ojavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.

Opštinsko veće opštine Ivanjica je na sednici održanoj 30.01.2017. donelo Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija  na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017).

Predsednik opštine imenovao je Komisiju za sport opštine Ivanjica Rešenjem broj 400-53/2021-01 od 08.11.2021. godine. Zakonom o sportu i Pravilnikom o kategorizaciji sportskih organizacija i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica su jasno definisane nadležnosti, postupak rada i obaveze Komisije za sport.

Komisija za sport je pristupila kategorisanju sportskih organizacija, ocenjivanju i bodovanju istih.

28 sportskih organizacija sa teritorije opštine Ivanjica je prijavilo do 20. aprila 2022.godine. svoje godišnje programe za finasiranje u 2023.godini. Komisija za sport opštine Ivanjica je uvidom u dokumentaciju koje su podnele sportske organizacije izvršila kategorizaciju, ocenjivanje i bodovanje svih godišnjih programa i dala predlog da se 19 godišnjih programa za 2023. godinu finansiraju iz budžeta opštine Ivanjica. Godišnji programi za 9 sportskih organizacija  neće biti finansirani u 2023.godini iz razloga što sportske organizacije ne poseduju dovoljno finansijskih i operativnih kapaciteta.

Komisija za sport opštine Ivanjica je dostavila Opštinskom veću opštine Ivanjica Predlog Rešenja o  finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu. Nakon donošenja ovog rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizacijom koja bude finansirana iz budžeta opštine potpisati Ugovor o namenskom trošenju sredstava, odnosno obavezama sportske organizacije pri realizaciji godišnjih programa.

О Аутору

WEB MASTER