Aktuelnosti

Preliminarna rang lista krajnjih korisnika

U prilogu možete skinuti preliminarnu rang listu:

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija zarealizaciju mera energetske sanacije 

Broj: 400-39/2021-01

Datum: 21.10.2021. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 21. i 27.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/2021), odeljka IX. Javnog poziva  za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova  na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini,  Komisija za realizaciju mera energetske sanacije objavljuje

PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKAmera 1 zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na porodičnim kućama i stanovima, sa pratećim građevinskim radovima.

R.br.Ime i prezime  podnosioca prijaveUkupan broj bodova
66Dragutin Stamenić24,5
56Dragojla Tutunović24,5
64Božo Milovanović24
26Milorad Bradić23,5
65Vladeta Vidić23,5
3Milutin Tomašević22
35Srđan Punišić21
41Stojislava Vasilijević21
36Milovan Racić21
20Zoran Mojsilović20
37Selimir Peruničić20
44Vesna Milošević20
45Vidan Milinković20
58Vučić Avramović20
59Dragan Raković20
39Ljiljana Mićić20
6Siniša Lišanin19
11Duško Spasović19
51Marina Popović19
72Nenad Živanović19
4Vesna Lončar18,5
34Radojica Madžarević18,5
1Rodoljub Marinković18
24Milka Zarić18
53Dragoslav Mićić18
43Vladan Jakić17,5
18Milić Mitrović17,5
21Ljubomir Kurčubić17
2Radenko Nikolić16
7Momir Leković16
10Danica Novaković16
12Arsenije Zarić16
16Jelena Zučković16
19Biljana Jovančić16
27Radovan Novović16
28Zorica Čakarević16
32Mara Parezanović16
38Milenko Jovičić16
49Dušica Dimitrijević16
52Mila Stanković16
55Milomir Radivojević16
67Miroslav Rajković16
69Dragoljub Luković16
23Stanimirka Spasović16
68Milan Kovačević16
9Miloš Stamenić15
17Jugoslav Vujašević15
63Zorka Đorđević13,5
15Zorica Prinčevac11
8Veslin Laketić11
31Ninoslav Radivojević11
29Vaso Marković8

Mera 2.zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, na stambenim zgradama, sa pratećim građevinskim radovima;

R.br.Podnosilac prijaveUkupan broj bodova
71Stambena zajednica – ulica Cvetka Zečevića br. 611
Neispravna i nepotpuna dokumentacija:
Redni brojIme i prezime podnosioca prijaveRazlog odbijanja prijave
40Zlatko Zarić  Nije vlasnik objekta ( poklonio nepokretnost)
46Miloš BradićPodnosilac prijave nije prijavljen na sdresi objekta za koji se podnosi prijava
5Radiša PalibrkNepotpuna dokumentacija
14Zoran ObradovićNije vlasnik objekta ( poklonio nepokretnost)
25Rade BugarčićNeispunjava uslove poziva
33Spomena VelisavljevićNepotpuna dokumentacija
42Dragoslav MarkovićNepotpuna dokumentacija
50Mika MojovićNepotpuna dokumentacija
57Dragan GromovićNepotpuna dokumentacija
60Mirjana MiloradovićNepotpuna dokumentacija
61Milan FilipovićNepotpuna dokumentacija
73Jovan BakovićNepotpuna dokumentacija
70Milica LukovićNeizmirene poreske obaveze
13Ljiljana  ŠljivićNeizmirene poreske obaveze
22Gordana ČojbašićNeizmirene poreske obaveze
47Radoslav JovanovićNeizmirene poreske obaveze
54Miroslav StefanovićNeizmirene poreske obaveze
62Milan AvramovićČlanovi domaćinstva nemaju prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi objekat
30Milka PunišićNeizmirene poreske obaveze
48Jordan JankovićNije poreski obveznik

               Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne  liste  u roku od tri dana od dana objavljivanja.

Na preliminarnu rang listu podnosioci prijava  imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, a na osnovu donetih odluku donese revidirano preliminarnu listu.

 Na osnovu  liste  Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska   utvrdila da je  podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika  komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Konačnu Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine uprave opština Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu   podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

 PREDSEDNIK KOMISIJE

__________________________

                                                                                                                     Ivan Mojsilović

О Аутору

Financ