Aktuelnosti Vesti

PRELIMINARNA RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA ZA NABAVKU SOLARNIH PANELA

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Komisija za realizaciju mere energetske sanacije- solarni paneli 

Broj: 400-30-8/2022-01

Datum: 1.8.2022. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 27.  stav 2.  Pravilnika o sufinansiranju mere energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 14/21), odeljka X. Javnog  poziva za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama  na teritoriji opštine Ivanjica u 2021. godini,  Komisija za realizaciju mere energetske sanacije – solarni paneli objavljuje

PRELIMINARNU RANG LISTU KRAJNJIH KORISNIKA

                         Predmet finansiranja obuhvata:

  • nabavku solarnih panela snage koja nije veća od odobrene snage mernog mesta do i jednako 6 kW;
  • nabavku invertora, pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;
  • ugradnju solarnih panela, invertora pratećih nosača panela, dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem;
  • izradu neophodne tehničke dokumentacije, izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela, invertora i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom i propisima distributera neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem.
Red. br.Ime, prezime i adresa podnosioca prijaveDatum predaje Prijave i broj prijaveBroj članova koji živi u objektu     sa  adresom prebivalištaUkupna površina objekta (iz rešenja o porezu na imovinu)K faktor zauzetosti površine za porodične kućeK broj bodovaPostojeće karakteristike spoljne stolarijePostojeće karakteristike spoljnjih zidovapostojeći način grejanjaUkupan broj bodova
1.Milovan Jakovljević, Prilike5.07.2022.-400-30/22-210139,9213,925252525100
2.Ilija Luković, Prilike25.07. 2022. 400-30/22-3  776,5010,252515252590
3.Milan Vidić, Venijamina Marinković br.7925.07.2022. 400-30/22-4467,1016,6722,510102567,5
4. Milorad Nešković, Prilike25.07.2022. 400-30/22-549323,251515252580
5.Mladomir Jovanović, 13 septembar bb25.07.2022. 400-30/22-6413433,5525252580

          Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne  liste  u roku od tri dana od dana objavljivanja.

         Na preliminarnu rang listu podnosioci prijava  imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

        Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu rang listu kao i da donese  odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluku donese revidiranu preliminarnu listu.

         Na osnovu   liste  Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

          Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska   utvrdila da je  podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

       Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija.

        Na osnovu zapisnika  Komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

        Konačnu Listu  Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici Opštine.

        Na listu   podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak imaju pravo prigovora Opštinskom veću  u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi putem pošte ili na pisarnici  Opštinske uprave opštine Ivanjica.

        Opštinsko veće  je dužno da odluči po prigovorima  u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

       Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske

 sanacije, čiji je  sastavni deo konačna lista krajnjih korisnika, na osnovu čega se zaključuju ugovori .

                                                                                                                                                             PREDSEDNIK KOMISIJE                                                                                                                                                                 Ivan Mojsilović

О Аутору

WEB MASTER