Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Opština Ivanjica raspisala poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada

Republika Srbija                                                                                          

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

Broj: 401-25-1/2022

Dana: 01.08.2022.

I v a nj i c a

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti  stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 4/2022), člana 21.  Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća, stanova, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 10/2022),

raspisuje

JAVNI  POZIV

za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada  koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu

I  PREDMET  I  MAKSIMALNA  VISINA  BESPOVRATNIH  SREDSTAVA  ZA SUFINANSIRANJE

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

1) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Neophodno je da budu ispunjeni sledeće kriterijumi energetske efikasnosti:

1)  Spoljna stolarija sa sledećim minimalnim tehničkim karakteristikama (U-koeficijent prelaza toplote):

      – U ≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata

      – U ≤ 1,6 W/ m2K za spoljna vrata

2) Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za stambene zgrade

Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida za stambene zgrade.

Udeo sredstva podsticaja iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

3) Nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka, piroliza), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.

Udeo sredstva podsticaja iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:

–  85.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas;

– 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet, briket, sečka i piroliza).

4) Nabavka i  instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za stambene zgrade,

Udeo sredstva podsticaja iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno:

–  40.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi;

– 50.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (pelet, briket,  sečka) pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

5) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz  tačke 3) ovog odeljka.

Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om.

6) Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim iz tačke 4) ili ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja.

Udeo sredstva podsticaja iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

7) Nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-om


8) Nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od:

 1. 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno  140.000,00 dinara sa PDV-om, i;
 2. iznosa  koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

                       Domaćinstava (porodične kuće i stanovi) i stambene zajednice ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti iz ovog odeljka, osim za mere iz tački 3) i 5) ili 4) i 6) ovog odeljka.

                       Ukupno planirana sredstva koja opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti dodeljuje putem ovog  javnog poziva iznose 9.000.000,00 dinara.

                       Dodatni uslovi za dodelu sredstava podsticaja za energetsku sanaciju stambenih objekta:

 1.  Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika.
 2. Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Za mere iz stava 1. tač 1) ovog odeljka sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata. Sredstva se neće odobravati za nabavku ulaznih vrata stambenih objekata koja nisu u direktnoj vezi sa grejanim prostorom.

Za stambene objekte sa više etaža jednog vlasnika, sredstva se mogu koristiti za zamenu stolarije na jednoj ili svim etažama s tim da zamena stolarije na svakoj od etaža mora biti kompletna.

Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

II  KORISNICI  SREDSTAVA

            Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva i stambene zajednice izuzev:

 1. vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;
 2. vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

III  USLOVI  PRIJAVE  NA  JAVNI  POZIV

Pravo učešća na javnom pozivu imaju građani (domaćinstva) koja stanuju u porodičnim kućama i stanovima  i stambene zajednice i ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da je podnosilac prijave:
  1. vlasnik objekta (prema rešenju za porez i fotokopije lične karte),   ili  
  1. ako podnosilac prijave nije vlasnik, onda da podnosilac prijave ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu, i tada je potrebno uz prijavu podneti pisanu  overenu  saglasnost i poresko rešenje vlasnika objekta.

2.) da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

 1. dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
 2. građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
 3. građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili
 4. rešenje o ozakonjenju.
 5. da je objekat evidentiran u RGZ – Služba za katastar nepokretnosti – Ivanjica

3.) da vlasnik odnosno korisnik živi u objektu i uz prijavu priložiti kopiju računa za električnu energiju gde se vidi da je potrošnja električne energije  u objektu  u prethodnom mesecu minimalno 30 kwh.

      4.) da je izmirio dospele obaveze po osnovu poreza na imovinu (zaključno sa   datumom podnošenja prijave),

       5.) da je stambena zajednica upisana u odgovarajući registar.

                       Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti overenu saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave.

                       Ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti overenu saglasnost vlasnika.

IV  NEPRIHVATLJIVI  TROŠKOVI

Ne prihvataju se troškovi radova, nabavka materijala i oprema koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za realizaciju mera energetske sanacije opštine Ivanjica.

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim pozivom iz budžeta Opštine Ivanjica i Uprave za  su:

 1. Troškovi koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi;
 2. Troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 3. Refundacija troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene);
 4. Nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje  podnosilac zahteva sam izvršava;

5.         Drugi troškovi koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

V  OBAVEZNA  DOKUMENTACIJA  UZ  PRIJAVU  NA  JAVNI  POZIV

Prijava koju na javni poziv podnose domaćinstva (za porodične kuće i stanove) naročito sadrži:

 1. potpisan i popunjen Prijavni obrazac za sufinasiranje mera energetske efikasnosti (Prilog 1)  sa popunjenim podacima o meri za koju se konkuriše i o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta;
 2. rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu (ukoliko podnosilac zahteva ne potpisuje izjavu o pribavljanju po službenoj dužnosti);
 3.       kopiju građevinske dozvole, odnosno drugi dokument iz Odeljka III Javnog   poziva;
 4. fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi porodične kuće za koju se podnosi prijava. Za maloletna lica dostaviti fotokopije zdravstvenih knjižica;
 5. fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat  za koji se konkuriše za poslednji mesec, radi dokaza da se živi u prijavljenom stambenom objektu (preporučuje se da minimalna potrošnja ne može biti manja od 30 kWh mesečno);
 6. potvrda o mogućnosti priključenja na gasovodnu mrežu za meru nabavke kotla na gas (za nabavku kotla na prirodni gas);
 7. predmer i predračun / profaktura za opremu sa ugradnjom izdata od privrednog subjekta sa liste direktnih korisnika (privrednih subjekata) (Prilog 2) koju je objavila Opština Ivanjica;
 8. overena izjava o broju  članova domaćinstva (overa se vrši kod javnog beležnika);
 9. 3).

Prijava koju na javni konkurs podnose stambene zajednice naročito sadrži:

 1. 3).

VI  PREUZIMANJE  DOKUMENTACIJE

            Konkursna Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs i sadrži:

 1. Kompletan tekst Javnog poziva;
 2. Prilog 1 – za građane – Prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća i stanova;
 3. Prilog 1A – za stambene zajednice – Prijavni obrazac o stanju stambene zgrade;
 4. Prilog 2 – Lista privrednih subjekata / izvođača radova sa koje građani biraju jednog izvođača kod kojeg moraju da pribave predračun sa cenom za opremu i ugradnju;
 5. Prilog 3 –  Potpisana izjava o saglasnosti;
 6. Prilog 4 –  Kriterijumi za izbor projekata;
 7. Prilog 5 – izjava o broju  članova domaćinstva (overa se vrši kod javnog beležnika).

VII  MESTO  I  ROK  DOSTAVJЬANJA  PRIJAVA

            Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Ivanjica.

 Rok za podnošenje prijava je  31.08.2022. godine.

            Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

            „PRIJAVA NA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada  koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. Godinu – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru Opštinske uprave br. 2 u Uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefone 032/5150342, 032/5150327, 032/5150307, osobe za kontakt su Svetlana Jovićević svetlana.jovicevic@ivanjica.gov.rs, Sanja Simićević sanja.simicevic@gmail.com i Milka Kaplanović  milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: e-mail: soivanjica@ivanjica.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs

VIII  KRITERIJUMI  ZA  IZBOR  PROJEKATA

Kriterijumi za izbor projekata su sledeći:

 1. postojeće stanje u pogledu termičke izolacije objekta;
 2. postojeći način grejanja;
 3. postojeće karakteristike spoljne stolarije;
 4. K faktor zauzetosti površine;
 5. korišćenje subvencija za energetsku sanaciju (sredstva opštine/republike)

Detaljni način bodovanja prema navedenim kriterijumima je dat u Prilogu 4.

IX  OCENJIVANJE,  UTVRĐIVANJE  LISTE  I  IZBOR  DOMAĆINSTAVA  I STAMBENIH ZAJEDNICA

Ocenjivanje i rangiranje projekata domaćinstava i stambenih zajednica, vrši se u skladu sa Pravilnikom i primenom kriterijuma iz odeljka VIII  Javnog konkursa datih u Prilogu 4.

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Ivanjica (u daljem tekstu: Komisija) razmatra prijave i u skladu sa uslovima  iz odeljka III i utvrđuje jedinstvenu preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti iz javnog poziva na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz odeljka VIII  Javnog poziva.

Listu iz stava 2. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine uprave opštine Ivanjica  i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste u skladu sa stavom 3. ovog odeljka.

Na listu iz stava 2. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu Opštine uprave opština Ivanjica

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog odeljka kao i da donese  odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu  liste iz stava 6. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog odeljka komisija sačinjava predlog konačne liste krajnjih korisnika.

Listu iz stava 10. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na listu iz stava 10. ovog odeljka  podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja predloga konačne liste krajnjih korisnika na pisarnici Opštinske uprave opštine Ivanjica.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 10. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Opštinsko veće opštine Ivanjica donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, na osnovu čega se zaključuju ugovori.

X  NAČIN  REALIZACIJE  DODELJENIH  SREDSTAVA

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin/stambena zajednica predali kada su se prijavili za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska

Građanin ili stambena zajednica mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim izvođačima radova u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin ili stambena zajednica će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u odeljku I (maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava opštine i Uprave).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće  Komisija.

Ukoliko građanin ili stambena zajednica nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je građanin ili stambena zajednica podneo prilikom prijave, opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

Ukoliko iz nekog razloga građanin ili stambena zajednica ne može da realizuje nabavku od odabranog izvođača radova, ima pravo da izvrši nabavku od drugog sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

PREDSEDNIK OPŠTINE IVANJICA

                                                                        Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER