Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Prioritetne oblasti od javnog interesa opštine Ivanjica za 2024. i 2025. godinu

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), člana 3. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010 i 99/2011 – dr. zakon), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i na osnovu člana 60. Statuta opštine Ivanjica, (Sl. glasnik br. 1/19) i člana 7. Pravilnika o utvrđivanju javnog interesa, Opštinsko veće na sednici održanoj, 12.03.2024. godine, donosi

ODLUKU

O PRIORITETNIM OBLASTIMA OD JAVNOG INTERESA OPŠTINE IVANJICA

ZA 2024. i 2025. GODINU U KOJIMA ĆE SE PODSTICATI PROJEKTI OD JAVNOG INERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA

Član 1.

Na osnovu rezultata sprovedenih konsultacija i analize društvenih i ekonomskih potreba na teritoriji opštine Ivanjica, oblasti i prioritetne oblasti od javnog interesa u kojima će se podsticati projekti i programi od javnog interesa u 2024. i 2025. godini a koje realizuju udruženja, su:

 1. Kultura:
 • Unapređenje folklora na teritoriji opštine Ivanjica;
 • Podsticanje amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji opštine Ivanjica  

–     Unapređenje svih oblasti kulturnog stvaralaštva

Ciljevi: 1. Usklađenost kulturnog razvoja  2.Unapređenje svih oblasti kulturnog stvaralaštva;

Pokazatelji: 1.Povećan broja različitih, kvalitetnih i atraktivnih kulturnih programa namenjenih deci, mladima, osobama iz osetljivih grupa, starijima… 2.Stvoreni uslovi za stabilno i pouzdano funkcionisanje kulturnog nasleđa a posebno u oblasti folklora

 • Društvena briga o deci i mladima

Obrazovanje, neformalno obrazovanje i stručno usavršavanje

Zaštita zdravlja

Ciljevi: 1. Stvaranje uslova za zapošljavanje i povećanje zapošljivosti mladih na teritoriji opštine Ivanjica.2. Podizanje svesti kod mladih o preventivnim pregledima primarne zdravstvene zaštite i o aktivnostima vezanim za borbu protiv  narkomanije u školama.

 Pokazatelji: 1) Smanjen broj nezaposlenih lica na tržištu rada iz kategorije teže zapošljivih – mladi 2)Povećan broj pripadnika lokalne zajednice koji pružaju  različite vrste podrške   programima i projektima  posvećenih  deci  i mladima

 • Društvena briga o  osteljivim grupama

–  Podrška socijalno ugroženim građanima

Humanitarne aktivnosti

Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom

Prevencija svih oblika nasilja i diskriminacije

Ciljevi: 1. Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema    osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu decu i mlade, žene, osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, bolesne i starije osobe; 2. Razvoj i podsticanje  društvene svesti o značaju  smanjenja opšteg nivoa diskriminacije;  

Pokazatelji: 1)Obezbeđena instuticionalana podrška programima udruženja koja sprovode aktivnosti zasnovane na principima društvene brige o osetljivim grupama  2)Povećan broj pripadnika lokalne zajednice koji učestvuju  u humanitarnim aktivnostima, aktivnostima koje doprinose  značaju  ženskih prava i prevenciju  svih vidova diskriminacije;

 • Zaštita životne sredine i očuvanje prirode
 • Razvoj svesti o značaju očuvanja životne sredine  uz sinhronizovano delovanje većeg broja organizacija civilnog društva

Ciljevi: 1..Podizanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine i očuvanja prirode;

2. Podsticanje razvoja svesti o uticaju životne sredine na zdravlje ljudi u osnovnim i srednjim školama

Pokazatelji: 1.Povećan broj međusobnih partnerstava između organizacija civilnog društva,   kao i između organizacija civilnog društva i javnih preduzeća u projektima iz oblasti zaštite životne sredine 2. Održano najmanje pet ekoloških akcija, uz aktivno i brojno učešće  članova lokalne zajednice, u kojima se ukazuje na postojanje lokalnih  problema u vezi upravljanja otpadom; 3.Organizovane najmanje dve javno informativne kampanje za rešavanje određenih ekoloških problema   

 •  Turizam
 • Promocija različitih oblika turizma u ruralnim područjima (seoski, banjski, ruralni, aktivni….)

Ciljevi: 1.Jačanje svesti o značaju razvoja turizma u ruralnim oblastima 2.Unapređenje kvaliteta  života u ruralnim područjima

Pokazatelji: 1. Održano najmanje pet  manifestacija koje podstiču i promovišu neki od oblika turizma u ruralnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica (lovni turizam, ribolovni turizam, ekoturizam, seoski turizam, etno turizam, gastronomski turizam, agroturizam, banjski turizam…) 2.Povećan  broj pripadnika lokalne zajednice sa ruralnog područja koji se bave proizvodnjom i prodajom ručnih radova, zanatskih proizvoda i poljoprivrednih proizvoda 3) Povećan broj kategorisanih ugostiteljskih objekata koji se bave seoskim turizmom

6. Poljoprivreda

–     Razvoj voćarstva

 • Razvoj pčelarstva
 • Razvoj stočarske proizvodnje
 • Brendiranje poljopririvrednih proizvoda – zaštita geografskog porekla ivanjičkog krompira

Ciljevi: 1.Unapređenje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u opštini Ivanjica  2. Unapređenje proizvodnje jagodastog voća ( malina, kupina, brovnica, jagoda)

Pokazatelji: 1. Unapređeno stanje profesionalne opreme  u vlasništvu pčelarskih udruženja koju koriste lokalni pčelari, radi sticanja znanja i veština koje će im koristiti u samostalnom radu 2. Održana najmanje jedan sajam pčelarstav i dva seminara sa temama iz oblati podizanja pčelarske proizvodnje  i proizvodnje meda, a u skladu sa principima  dobre pčelarske prakse i važećim zakonskim i podzakonskim aktima. 3. Edukovani poljoprivredni proizvođači ( voćari) u cilju unapređenja proizvodnje.4. Unapređeni kapaciteti poljoprivrednih udruženja. 5. motivisani poljoprivredni proizvođači da povećaju stočni fond. 6. Sprovedene aktivnosti u cilju zaštite geografskog porekla ivanjičkog krompira.

 • Unapređenje kapaciteta udruženja građana

–      Podrška aktivnostima udruženja građana kojima se jačaju kapaciteti udruženja

Cilj: 1. Unapređenje  kapaciteta udruženja građana

Pokazatelji: 1. Uspešno realizovana  najmanje tri projekta kojima se jačaju kapaciteti udruženja i povećava njihova vidljivost.

 • Unapređenje položaja nacionalnih manjina

    –  Socijalna inkluzija, zaštita i promovisanje ljudskih prava Roma

Cilj 1) Podsticaj uključivanja Roma u društveni život zajednice

 • Protivpožarna zaštita

Organizovanje radionica za decu i mlade o protivpožarnoj zaštiti

– Širenje i razvijanje svake vrste kulture protivpožarne zaštite

– Edukacija i obuka o protivpožarnoj zaštiti u domaćinstvu

 1. Društvena briga o starijim osobama

Društvena briga o penzionerima

          – Podrška starim licima u seoskim sredinama

Cilj: 1. Unapređenje  položaja penzionera

Pokazatelji: 1. Uspešno realizovane aktivnosti koje doprinose uključivalje penzioner u društvene tokove. 2. Poboljšan poožaj penzionera kroz zadovoljenje njihovih potreba.

Cilj: 2. Poboljšan položaj starih lica u seoskim sredinama

Pokazatelji: 1. Organizovane aktivnosti koje će doprineti smanjenju siromaštva starih lica i pružena pomoć i podrška za smanjenje posledica pandemije korona virusom.

11. Bezbednost građana i imovine

Jačanje uloga institucija u oblasti  bezbednosti građana i imovine

Cilj: Podizanje nivoa kapaciteta lokalnih institucija za brzo reagovanje u kriznim situacijama

Pokazatelj: 1. Nabavljena oprema koja je pouzdana i efikasna u zaštiti bezbednosti građana i imovine 2. Održane radionice, treninzi, praktični primeri o reakcijama u kriznim situacijama.

Član 2.

Ova odluka primenjuje se prilikom finansiranja i sufinansiranja programa, projekata i aktivnosti od javnog interesa, sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica, koja sprovode udruženja i koji slede javne potrebe opštine Ivanjica, u skladu sa opštim aktima opštine Ivanjica, u narednom periodu od dve godine.

Član 3.

Shodno utvrđenim oblastima i prioritetnim oblastima od javnog interesa, predsednik Opštine Ivanjica raspisaće Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja za 2024.  i 2025. godinu.

Skupština opštine Ivanjica će za potrebe projekata/programa udruženja koji će biti finansirani iz budžeta, udruženjima staviti na raspolaganje strateške, programske i planske akte Opštine Ivanjica iz oblasti koje će se podsticati, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

     Član 5.    

Ovu Odluku dostaviti Odeljenju  za budžet i finansije, Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje projekata udruženja, Komisiji za praćenje projekata udruženja građana, Komisiji za utvrđivanje i preispitivanje javnog interesa  i objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave Ivanjica i internet stranici Opštine Ivanjica.

            OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA

             01 Broj: 020-2/24

            Dana: ­­­­­­­­­­­­­12.03.2024.

                                                                   PREDSEDNIK

OPŠTINE IVANJICA

Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER