Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Podnošenje ponuda za za usluge socijalne zaštite-dnevni boravak

R e p u b l i k a  S r b i j a

 OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 000930404 2024 05158 004 007 405 001-3

11.03.2024.godine

 I v a nj i c a  

U skladu sa članom 27. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019 i 92/2023),

 Naručilac Opštinska uprava Opština Ivanjica upućuje

OPŠTINA IVANJICA

Naziv, adresa i internet stranica naručioca

     Naziv naručioca: Opštinska uprava Opština Ivanjica

     Adresa: Ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

     PIB: 101886934

     Matični broj: 07221142

     Šifra delatnosti:8411

     Internet stranica naručioca: www.ivanjica.rs

     Vrsta naručioca: Opštinska uprava – organ jedinice lokalne samouprave

Upućuje

PO­ZIV

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku nabavke

usluge socijalne zaštite-dnevni boravak, po partijama

              Predmet nabavke:društvene i druge posebne usluge-usluga socijalne zaštite -dnevni boravak

              Vrsta postupka nabavke:

              Nabavka na koju se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje -društvene i druge posebne usluge

              Procenjena vrednost: Ukupno- 9.800.000,00 dinara bez PDV-a

               Partija 1 – Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju procenjena vrednost- 4.900.000,00 dinara bez  PDV-a

           Partija 2 – Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u  razvojuprocenjena vrednost – 4.900.000,00 dinara bez PDV-a

           Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili obe partije za koje ispunjava uslove. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

             Mesto pružanja usluga:teritorija opštine Ivanjica.

        2.Ponude se dostavljaju: elektronskim putem na e-mail:nabavke@ivanjica.gov.rs i to:       

skenirane, popunjene obrasce Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, po partijama – za koju se podnosi ponuda i Obrazac ponude sa strukturom cene za koju se podnosi ponuda, fotokopiju važeće tražene licence ili rešenja o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak, zavisno od partije za koju se ponuda dostavlja( ili navesti internet adresu u obrascu ponude, a na kojoj se može proveriti traženi dokaz)-

            Napomena:Upotreba pečata nije obavezna.

        3.Rok za dostavljanje ponuda:do dana 13.03.2024.godine do 14,00 časova da bi se smatrala blagovremenom. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

       4. Plaćanje: do 45 (kalendarskih) dana od dana ispostavljanja računa (fakture) za pružene usluge- dnevni boravak, na osnovu broja sati usluge za prethodni mesec i uz dostavu odgovarajuće prateće dokumentacije,izveštaj o pruženoj usluzi,a koji se sastoji od pojedinačnih izveštaja za broj korisnika i broj i vrstu pruženih usluga.

          4.1.Najpovoljniji ponuđač će u roku od 7 (sedam)dana od dana zaključenja ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za kvalitetno obavljen posao biti u obavezi da preda naručiocu:

 • blanko solo menicu čiji je broj naveden u meničnom ovlašćenju, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača u skladu sa kartonom deponovanih potpisa i overenu pečatom, plativa na prvi poziv
 • menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla, odn. garanciju za kvalitetno obavljen posao, u visini od 10% od vrednosti ponude bez PDV-a i sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla.
 • dokaz o registraciji menice u Registru menica Narodne banke Srbije (fotokopija Zahteva za registraciju menice od strane poslovne banke koja je izvršila registraciju menice ili izvod sa internet stranice Registra menica i ovlašćenja NBS).
 •  kopiju kartona deponovanih potpisa, sa originalnom overom od strane poslovne banke ponuđača, ne starijom od 30 dana od dana dostavljanja Naručiocu.

           5. Mesto i vreme pregledanja ponuda:

               Postupak pregledanja ponuda održaće se 13.03.2024. godine nakon isteka roka za dostavljanje, u  prostorijama Naručioca.

        Privredni subjekt je dužan da u svojoj ponudi priloži sledeća dokumenta:

 • Obrazac ponude sa strukturom cene (popunjen i potpisan) za partiju za koju/e podnosi ponuduIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (popunjena i potpisana), za partiju za koju/e podnosi ponudu
 • Ponuđač je dužan da poseduje i uz ponudu dostavi ili fotokopiju važeće tražene licence ili rešenja o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak, u zavisnosti od partije za koju podnosi ponudu, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11 i 117/2022 odluka US) ili uputi  kao javno dostupo na internet stranicu nadležnog organa- navesti internet adresu u obrascu ponude, a na kojoj se može proveriti traženi dokaz

         6. Kriterijum za ocenjivanje i izbor najpovoljnije ponuda: najniža ponuđena cena

 • –          Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

              Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog privrednog subjekta koji je ponudio duži rok važenja ponude.

         7. Kontakt:Zainteresovana lica mogu, u pisanom obliku, od naručioca tražiti dodatna pojašnjenja ili informacije u vezi sa pripremanjem ponude. Elektronska adresa za kontakt je nabavke@ivanjica.gov.rs uz naznaku Zahtev za dodatnim inforamcijama za nabavku: Usluge socijalne zaštite – Usluge dnevni boravak

OPIS KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR
PRIVREDNOG SUBJEKTA SA UPUTSTVIMA

   1. Osnovi za isključenje

1.1. Pravosnažna presuda za jedno ili više krivičnih dela
UslovDa privredni subjekt ili njegov zakonski zastupnik nije osuđen za jedno ili više krivičnih dela, pravosnažnom presudom donesenom pre najviše pet godina ili duže, ako je pravosnažnom presudom utvrđen duži period zabrane učešća u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.2. Porezi i doprinosi
UslovDa je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza. Da je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.3. Obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava
UslovDa privredni subjekt, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine. Da privredni subjekt, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti socijalnog prava. Da privredni subjekt, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti radnog prava.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.4 Sukob interesa
UslovDa privredni subjekt nije svestan nekog sukoba interesa zbog svog učestvovanja u postupku javne nabavke.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.5. Neprimeren uticaj na postupak
UslovDa privredni subjekt može da potvrdi da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca, došao do poverljivih podataka koj i bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora.
DokazIzjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
2. Obavljanje profesionalne delatnosti 2     2.1,
2.1.Ovlašćenje, dozvola
Uslov – Da privredni subjekt poseduje važeću dozvolu, odnosno određeno ovlašćenje za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke, u zavisnosti od partije.
Dokaz – uz ponudu dostavi ili fotokopiju tražene važeće licence ili rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak,a za odgovarajuću partiju za koju se podnosi ponuda, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11 i 117/2022 odluka US) ili uputi  (u Obrascu ponude) kao javno dostupo, na internet stranicu nadležnog organa na kojoj se može proveriti traženi dokaz.   .  

                Napomena: Upotreba pečata nije obavezna. Ako ponuđač (privredni subjekt) namerava da deo ugovora poveri podizvođaču ili da koristi kapacitete drugih subjekata, dužan je da za podizvođača, odnosno subjekta čije kapacitete koristi dostavi zasebnu izjavu o ispunjenosti uslova za kvalitativni izbor ponuđača.

IZJAVA

O ISPUNJAVANJU KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG
SUBJEKTA

Partija 1

                 Kao odgovorno lice Privrednog subjekta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da

                Privredni subjekt          

(navesti naziv privrednog subjekta)

 Matični broj:          , PIB:             u postupku

               nabavke na koji se Zakon ne primenjuje, broj 000930404 2024 05158 004 007 405 001/1

                        -Društvene i druge posebne usluge – Usluge  socijalne zaštite –

              Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju,partija broj 1,

            ispunjavam tražene  kriterijume za kvalitativan izbor privrednog subjekta.            

—————————–

                                                                                                                        /potpis odgovornog lica/

IZJAVA

O ISPUNJAVANJU KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG
SUBJEKTA

Partija 2

                 Kao odgovorno lice Privrednog subjekta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da

                Privredni subjekt          

(navesti naziv privrednog subjekta)

 Matični broj:          , PIB:             u postupku

                     nabavke na koji se Zakon ne primenjuje, broj 000930404 2024 05158 004 007 405 001/2

-Društvene i druge posebne usluge – Usluge  socijalne zaštite

       – Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju,partija broj 2,

               ispunjavam tražene  kriterijume za kvalitativan izbor privrednog subjekta.            

Privredni subjekt:

—————————–

/potpis odgovornog lica/

SPECIFIKACIJA USLUGE

Predmet nabavke je pružanje usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama  u razvoju, na period od godinu dana, po partijama:

Ciljne grupe i broj korisnika:

 1. Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju

-25 korisnika.

 1. Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju – 20 korisnika.

Opis usluge  Partije 1

 Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju obuhvata:

  Broj korisnika usluge: 25 korisnika

  Opis usluge

Usluga – Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju obuhvata:

 • obezbeđuje korisnicima ishranu,  brigu  o  higijeni, edukativni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti, kao i za sticanje osnovnih životnih navika i veština.
 • za svoje korisnike organizuje kulturno-zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju korisnika.
 • u dnevnom boravku pruža se podrška pojedincima i porodici u cilju poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanja se i ublažava rizik od nepovoljnih životnih okolnosti i stvara se mogućnost za samostalan život u društvu.
 • u okviru ove usluge realizuje se grupni – radioničarski rad i individualni rad u skladu sa individualnim planovima podrške.
 • tretmane senzorne integracije u senzornoj sobi, Neurofidbek tretmane, ABA program, FLOOR TIME program i tretmane na Beringer aparatu.

Aktivnosti pružaoca usluge Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju obuhvata sledeće aktivnosti:

1. Grupni rad (realizuju ga stručni radnici):

 • sportske aktivnosti (jutarnja gimnastika, vežbe lateralizovanosti)
 • radionice sa korisnicima (edukativne, kreativne, psihosocijalne, dramske, muzičke, plesne, likovne, horske, ručni rad, grupni rad na računaru)
 • psihosocijalne radionice sa roditeljima-starateljima

2. Individualni rad:

 • individualni rad sa korisnicima koji je u skladu sa prethodno utvrđenim individualnim planovima podrške
 • individualni rad sa roditeljima-starateljima

3. Briga o higijeni i bezbednosti korisnika, pomoć prilikom ishrane i odlaska u toalet.

4. Prevoz korisnika, odlazak na na izlete, zabavne i sportske manifestacije.

Prostor u kome će Pružalac usluge vršiti predmetnu uslugu treba da se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica, a sastoji se minimalno od:

 • prostorije za grupne aktivnosti
 • prostorije za individualni rad i odmor
 • prostora za motoričke aktivnosti, edukaciju i okupaciono radnu terapiju
 • čajne  kuhinje
 • kupatila za korisnike
 • senzorne sobe
 • da sadrži druge prostorije i opremu kao i stručno osoblje, a što zahtevaju standardi za pružanje predmetne usluge socijalne zaštite

Celokupan prostor treba da odgovara nameni da se lako održava i da je bezbedan za korisnike.

Vreme pružanja usluge

Usluga će se pružati u trajanju od dvanaest meseci, od momenta zaključenja ugovora

Radno vreme dnevnog boravka je radnim danima, od 07,30 – 15,30 časova.

        Usluga dnevnog boravka korisniku iz kategorije dece i mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju pruža  se kontinuirano svakog radnog dana ili jednom ili više puta u toku nedelje, u obimu predviđenim individualnim planom podrške.

Korisnicima se u Dnevnom boravku obezbeđuju dva obroka o trošku Pružaoca usluge, u skladu je sa principima zdrave ishrane. Ishrana se prilagođava korisniku u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja.

Uslovi za pružanje usluge

       Pružalac usluge je dužan da uslugu koja je predmet nabavke pruži u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11 i 117/2022 odluka US) i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge socijalne zaštite  («Službeni  glasnik  RS»,  broj 42/2013, 89/2018 i 73/2019).

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.                     

        Pružalac usluga mora da poseduje potrebno ovlašćenje, odnosno dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet nabavke.       

       Ponuđač mora da poseduje važeću Licencu za pružanje usluge dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju za partiju 1 ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje predmetne usluge, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11 i 117/2022 odluka US).

 Opis usluge  Partije 2

 Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju

Broj korisnika usluge: 20 korisnika

Opis usluge

Usluga -Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju obuhvata:

 • obezbeđuje korisnicima ishranu, brigu o higijeni, edukativni rad, osposobljavanje za rad i radne aktivnosti, kao i za sticanje osnovnih životnih navika i veština.
 • za svoje korisnike organizuje kulturno-zabavne i sportsko rekreativne aktivnosti u skladu sa sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju korisnika.
 • u dnevnom boravku pruža se podrška pojedincima i porodici u cilju poboljšanja, odnosno očuvanja kvaliteta života, otklanja se i ublažava rizik od nepovoljnih životnih okolnosti i stvara se mogućnost za samostalan život u društvu.
 • -U okviru ove usluge realizuje se grupni – radioničarski rad i individualni rad u skladu sa individualnim planovima podrške.

Aktivnosti pružaoca usluge Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju obuhvata sledeće aktivnosti:

1. Grupni rad (realizuju ga stručni radnici):

 • sportske aktivnosti (jutarnja gimnastika, vežbe lateralizovanosti)
 • radionice sa korisnicima (edukativne, kreativne, psihosocijalne, dramske, muzičke, plesne, likovne, horske, ručni rad, grupni rad na računaru)
 • psihosocijalne radionice sa roditeljima-starateljima

2. Individualni rad:

 • individualni rad sa korisnicima koji je u skladu sa prethodno utvrđenim individualnim planovima podrške
 • individualni rad sa roditeljima-starateljima

3. Briga o higijeni i bezbednosti korisnika, pomoć prilikom ishrane i odlaska u toalet.

4. Prevoz korisnika, odlazak na izlete, zabavne i sportske manifestacije.

Prostor u kome će Pružalac usluge vršiti predmetnu uslugu treba da se nalazi na teritoriji opštine Ivanjica, a sastoji se minimalno od:

 • prostorije za grupne aktivnosti
 • prostorije za individualni rad i odmor
 • kuhinje
 • kupatila za korisnike
 • da sadrži druge prostorije i opremu kao i stručno osoblje, a što zahtevaju standardi za pružanje predmetne usluge socijalne zaštite

Celokupan prostor treba da odgovara nameni, da se lako održava i da je bezbedan za korisnike.

Vreme pružanja usluge –Usluga će se pružati u trajanju od dvanaest meseci, od momenta zaključenja ugovora .Radno vreme dnevnog boravka je radnim danima, od 07,30 – 15,30 časova.

Usluga dnevnog boravka korisniku iz kategorije dece i mladih sa intelektualnim teškoćama u razvoju pruža  se kontinuirano svakog radnog dana ili jednom ili više puta u toku nedelje, u obimu predviđenim individualnim planom podrške.

Korisnicima se u Dnevnom boravku obezbeđuju dva obroka o trošku Pružaoca usluge, u skladu je sa principima zdrave ishrane. Ishrana se prilagođava korisniku u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja.

          Uslovi za pružanje usluge

       Pružalac usluge je dužan da uslugu koja je predmet nabavke pruži u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti («Službeni glasnik RS», broj 24/11 i 117/2022 odluka US) i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluge socijalne zaštite  («Službeni  glasnik  RS»,  broj 42/2013, 89/2018 i 73/2019). Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.                     

Ponuđač mora da poseduje važeću Licencu za pružanje usluge koja je predmet nabavke, odnosno dnevnog boravka za lica sa smetnjama u razvoju za partiju 2, ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje predmetne usluge, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11)

Naziv Naručioca: Opštinska uprava Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

OBRAZAC PONUDE

Ponuda ponuđača br.___________od_____________2024.godine, za nabavku društvene i druge posebne usluge-usluge socijalne zaštite- Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju,  PARTIJA BROJ 1

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:       
Adresa ponuđača:       
Matični broj ponuđača:       
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):    
Ime osobe za kontakt:       
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):    
Telefon:       
Telefaks:       
Broj računa ponuđača i naziv banke:       
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora     

2) PONUDU PODNOSI:

  A) SAMOSTALNO
  B) SA PODIZVOĐAČEM
  V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU            

  1)  Naziv podizvođača: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
   Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
   Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
  2)  Naziv podizvođača: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
   Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
   Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: 

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4)PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

  1)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
  2)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
  3)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 

Napomena: Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5)OPIS PREDMETA NABAVKE – Predmet nabavke – društvene i druge posebne usluge-usluge socijalne zaštite-dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom i smetnjama u razvoju

6)UKUPNA PONUĐENA CENA – (sa uračunatim svim zavisnim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke) iznosi:

PARTIJA -1

  1234  5  6
R.b.  Opis uslugaBroj korisnikaCena usluge po korisniku mesečno,bez PDV-aCena usluge po korisniku za period od 12 meseci, bez PDV-aUkupna cena usluge za sve korisnike za period od 12 meseci, bez PDV-a
      1.Usluga dnevni boravak –za decu i mlade   sa invaliditetom i smetnjama u razvoju    25                     

Uputstvo za popunjavanje strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

· u kolonu 4. upisati mesečnu cenu usluge po jednom korisniku bez PDV-a;

· u kolonu 5. upisati cenu usluge za  jednog korisnika (po partiji) za period od 12 meseci, bez PDV-a

· u kolonu 6. upisati cenu usluge za traženi broj korisnika (po partiji) za period od 12 meseci bez PDV-a, a koja se dobija tako što se mesečna cena po korisniku bez PDV-a (koja je navedena u koloni 4) množi sa brojem korisnika (koji je naveden u koloni 3) i brojem meseci (12 meseci) ;

7)ROK I NAČIN PLAĆANJA: do 45 dana od dana prijema ispravnog računa za izvršene usluge za prethodni mesec

Naručiocu dostaviti izveštaj o pruženoj usluzi za prethodni mesec, a koji se sastoji od pojedinačnih izveštaja za broj korisnika i broj i vrstu pruženih usluga i druge odgovarajuće dokumentacije u skladu sa zaključenim ugovorom.

Cena mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke.Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme perioda važenja ugovora.

Napomena:PDV se ne obračunava i ne plaća na osnovu člana 25. stav 1, tačka 11) Zakona o porezuna dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 i 138/2022)

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda.Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca.Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

8)ROK VAŽENJA PONUDE: ________ dana od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana od dana otvaranja)

9)MESTO I NAČIN VRŠENJA USLUGE: Na teritoriji opštine Ivanjica, u skladu sa specifikacijom usluge Naručioca i prihvaćenom ponudom pružaoca          

Ponuđač poseduje važeću Licencu ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak, a za koju podnosi ponudu, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11 i 117/2022-odluka US) i koju će dostaviti ili uz ponudu u vidu neoverene kopije, ili navesti kao javno dostupo na internet stranicama nadležnih organa – navesti internet adresu na kojoj se može proveriti traženi

dokaz:____________________________________________________

Obavezujemo se da ćemo nabavku realizovati u skladu sa dokumentacijom iz poziva i shodno tome prihvatamo sve uslove navedene u konkursnoj dokumentaciji naručioca.

Datum                                                                                      Ponuđač

_____________________________                                             ______________________

  Napomena:

Obrazac ponude sa strukturom ponuđene cene ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti i potpisati obrazac ponude.

Naziv Naručioca:Opštinska uprava Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

OBRAZAC PONUDE

Ponuda ponuđača br.___________od_____________2024.godine, za nabavku društvene i druge posebne usluge-usluge socijalne zaštite- Dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju,  PARTIJA BROJ 2

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:       
Adresa ponuđača:       
Matični broj ponuđača:       
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):    
Ime osobe za kontakt:       
Elektronska adresa ponuđača (e-mail):    
Telefon:       
Telefaks:       
Broj računa ponuđača i naziv banke:       
Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora     

2) PONUDU PODNOSI:

  A) SAMOSTALNO
  B) SA PODIZVOĐAČEM
  V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU            

  1)  Naziv podizvođača: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
   Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
   Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
  2)  Naziv podizvođača: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
   Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: 
   Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: 

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4)PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

  1)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
  2)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 
  3)  Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: 
     Adresa: 
     Matični broj: 
     Poreski identifikacioni broj: 
   Ime osobe za kontakt: 

Napomena: Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5)OPIS PREDMETA NABAVKE – Predmet nabavke – društvene i druge posebne usluge-usluge socijalne zaštite-dnevni boravak za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju

6)UKUPNA PONUĐENA CENA – (sa uračunatim svim zavisnim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke) iznosi:

PARTIJA -2

  1  2  3  4  5  6
R.b.    Opis usluga  Broj korisnikaCena usluge po korisniku mesečno, bez PDV-aCena usluge po korisniku za period od 12 meseci, bez PDV-aUkupna cena usluge za sve korisnike za period od 12 meseci, bez PDV-a
1.Usluga dnevni boravak – za decu i mlade sa intelektualnim teškoćama u razvoju         20                     

Uputstvo za popunjavanje strukture cene:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

· u kolonu 4. upisati mesečnu cenu usluge po jednom korisniku bez PDV-a;

· u kolonu 5. upisati cenu usluge za  jednog korisnika (po partiji) za period od 12 meseci, bez PDV-a

· u kolonu 6. upisati cenu usluge za traženi broj korisnika (po partiji) za period od 12 meseci bez PDV-a, a koja se dobija tako što se mesečna cena po korisniku bez PDV-a (koja je navedena u koloni 4) množi sa brojem korisnika (koji je naveden u koloni 3) i brojem meseci (12 meseci) ;

7)ROK I NAČIN PLAĆANJA: do 45 dana od dana prijema ispravnog računa za izvršene usluge za prethodni mesec

Naručiocu dostaviti izveštaj o pruženoj usluzi za prethodni mesec, a koji se sastoji od pojedinačnih izveštaja za broj korisnika i broj i vrstu pruženih usluga i druge odgovarajuće dokumentacije u skladu sa zaključenim ugovorom.

Cena mora biti iskazana u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke.Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme perioda važenja ugovora.

Napomena:PDV se ne obračunava i ne plaća na osnovu člana 25. stav 1, tačka 11) Zakona o porezuna dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 i 138/2022)

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda.Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca.Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

8)ROK VAŽENJA PONUDE: ________ dana od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 60 dana od dana otvaranja)

9)MESTO I NAČIN VRŠENJA USLUGE: Na teritoriji opštine Ivanjica, u skladu sa specifikacijom usluge Naručioca i prihvaćenom ponudom pružaoca          

Ponuđač poseduje važeću Licencu ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge dnevni boravak, a za koju podnosi ponudu, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11 i 117/2022-odluka US ) i koju će dostaviti  ili uz ponudu u vidu neoverene kopije, ili navesti kao javno dostupo na internet stranicama nadležnih organa – navesti internet adresu na kojoj se može proveriti traženi

dokaz:____________________________________________________

Obavezujemo se da ćemo nabavku realizovati u skladu sa dokumentacijom iz poziva i shodno tome prihvatamo sve uslove navedene u konkursnoj dokumentaciji naručioca.

             Datum                                                                                                 Ponuđač

_____________________________                                             ______________________

  Napomena:

Obrazac ponude sa strukturom ponuđene cene ponuđač mora da popuni i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti i potpisati obrazac ponude.

О Аутору

WEB MASTER