Aktuelnosti Vesti

Rang lista prijavljenih popisivača

Dokumentacija koju je potrebno predati prilikom dolaska
na testiranje
Dokumentacija obavezna za sve kandidate:
► fotokopija lične karte, odnosno očitana lična karta ili fotokopija pasoša;
► fotokopija diplome ili potvrda obrazovne ustanove o stečenoj stručnoj spremi i original na uvid;

 • ako kandidat nije u mogućnosti da donese diplomu na uvid prihvata se i overena fotokopija
  diplome;
 • kao dokaz o završenoj srednjoj školi umesto diplome srednje škole prihvata se i uverenje o
  studiranju;
 • ako kandidat ima inostranu diplomu priznaje se samo nostrifikovana diploma ili potvrda o
  predatom zahtevu za nostrifikaciju;
  ► uverenje o nekažnjavanju (izdaje MUP – ne starije od 6 meseci);
  ► uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije pokrenuta istraga (izdaju
  osnovni sudovi – ne starije od 6 meseci).
  Napomena: ukoliko je kandidat podneo zahtev za izdavanje uverenja (MUP-u i/ili sudu) ali još uvek
  nije dobio dokument, dužan je da priloži dokaz o podnetom zahtevu, a uverenje može dostaviti
  komisiji naknadno – pre početka obuke.
  Dodatna dokumentacija za pojedine kategorije kandidata
  Dodatno za nezaposlene kandidate :
  ► potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje, kojom se dokazuje da je kandidat, u trenutku prijave,
  na njihovoj evidenciji (potvrdu je potrebno izvaditi nakon popunjavanja prijave ili najkasnije
  do dana predaje dokumentacije), ili
  ► potvrda iz nadležne filijale fonda PIO, da kandidatu u trenutku prijave ne teče staž osiguranja.
  Ovu potvrdu donose studenti i druga lica koja nisu radno angažovana ali nisu prijavljena
  Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
  Napomena: Studenti koji su se prijavili za rad u opštini/gradu u kojem studiraju, a ne u
  opštini/gradu gde imaju prijavljeno prebivalište/boravište, pored ostale dokumentacije, treba
  da donesu na uvid i uverenje o studiranju ili indeks i da prilože fotokopiju uverenja, odnosno
  fotokopiju stranice indeksa sa podacima o kandidatu i visokoškolskoj ustanovi u kojoj studiraju.
  Dodatno za starosne penzionere:
  ► fotokopija poslednjeg penzionog čeka, ili
  ► fotokopija rešenja o penziji
  Dodatno za zaposlene sa nepunim radnim vremenom:
  ► fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca (navedena dužina trajanja radnog vremena)
  Dodatno za zaposlene sa punim radnim vremenom:
  ► fotokopija važećeg ugovora ili potvrda poslodavca o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim
  vremenom
  NAPOMENA:
 1. Sva lica zaposlena u organima državne uprave, autonomne pokrajine ili jedinicama lokalne
  samouprave u obavezi su da pribave pismenu Saglasnost rukovodioca/poslodavca za dodatni rad
  van radnog vremena kod drugog poslodavca i prilikom dolaska na testiranje istu dostave u
  originalu.
 2. Javni funkcioneri, čija javna funkcija zahteva rad sa punim radnim vremenom ili stalni rad, da bi
  učestvovali u izbornom postupku za popisivače u Popisu 2022. pored ostale dokumentacije,
  dostavljaju i pozitivno mišljenje organa koji ih je izabrao, postavio ili imenovao na javnu
  funkciju.
 3. Ukoliko su kandidati u momentu prijave bili radno angažovani po osnovu Ugovora o obavljanju
  privremenih i povremenih poslova (koji ističe najkasnije do 15. septembra 2022. godine), potrebno
  je da prilikom dolaska na testiranje donesu fotokopiju važećeg ugovora, a najkasnije do 20.
  septembra 2022. godine dostave potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda da
  su nezaposleni, odnosno da je prestao da im teče staž osiguranja.
 4. Kandidati koji su radno angažovani po osnovu Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih
  poslova sa nepunim radnim vremenom (ne više od 30 časova nedeljno) prilikom dolaska na
  testiranje donose fotofokopiju važećeg ugovora. Takvi kandidati mogu biti angažovani bez obzira
  na trajanja samog ugovora (ugovor može isticati i nakon 15.09.2022. godine), bitno je samo da je u
  pitanju nepuno radno vreme – do 30 časova nedeljno.
  Za kandidate koji su konkurisali za instruktore
  Kandidati koji su prethodno konkurisali za posao instruktora i već su predali dokumentaciju Popisnoj
  komisiji ne treba ponovo da donose dokumentaciju ukoliko u međuvremenu nije došlo do promene
  radnog statusa, najviše završene škole i dr. Ukoliko je došlo do promene treba priložiti
  odgovarajuću dokumentaciju.
  Ako se uvidom u dokumentaciju ustanovi da je kandidat u prijavi naveo netačne podatke, broj bodova će
  biti korigovan i kandidat će ponovo biti rangiran. U slučaju da je ostvario manji broj bodova od
  kandidata koji je rangiran kao poslednji na spisku kandidata pozvanih na testiranje za dato naseljeno
  mesto/klaster, kandidat može biti isključen iz daljeg izbornog postupka.
  Ukoliko kandidat ne preda traženu dokumentaciju, ili se uvidom u tražena dokumenta ustanovi da ne
  ispunjava predviđene opšte uslove, isključuje se iz daljeg izbornog postupka

О Аутору

WEB MASTER