Vesti

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije poslovno-proizvodne zone “Senjak“ u Ivanjici

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 06-32/16-04

Датум: 02.11.2016.год.

И В А Њ И Ц А

 

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и  чл. 36.-41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015):

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ „СЕЊАК“ У ИВАЊИЦИ

 

План детаљне регулације  пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици (у даљем тексту: ПДР пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици), обухвата подручје територије општине Ивањица.

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ „СЕЊАК“ У ИВАЊИЦИ   ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ  ОД 15 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 04.11.  ДО 18.11. 2016. ГОДИНЕ.

У складу са члановима 36.- 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015) материјал-концептуална планска развојна решења ПДР-а пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици биће изложен на рани јавни увид сваког радног дана од  07.3000 до 1530 у згради Општинске управе општине Ивањица, у сали Скупштине општине Ивањица као и  у  просторијама Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, канцеларија број 16. 

У току трајања раног јавног увида Оглас за ПДР пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици биће изложен на интернет страници Општине Ивањица  www.ivanjica.gov.rs, банер EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE  и  на  огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном лист „Данас“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у ПДР пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици  све  потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, овлашћено лице за давање обавештења је начелник Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на ПДР пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици могу доставити у писаној форми општинској управи-Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне делатности општине Ивањица, као и на е маил адресу  pdr.senjak@ivanjica.gov.rs  у току трајања раног јавног увида, закључно са 18.11. 2016.године.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПДР ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНЕ ЗОНЕ „СЕЊАК“ У ИВАЊИЦИ биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на ПДР пословно-производне зоне „Сењак“ у Ивањици.

ПДР-Увид- СењакAdobe_Reader_PDF

ПДР-Сењак- AUTOCADautocad-2011

 

О Аутору

Financ