Vesti Konkursi i obaveštenja

Raspisivanje Javnog poziva za učešće privrednih subjekata – mera energetske sanacije

U skladu sa članom 20. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS, broj 129/2007…47/2018),  članom 69. i 70. Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije  („Sl.glasnik RS“,broj 40/21), članom 15. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 8/22),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/21), članom 60. Statuta opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 1/2019), Opštinsko veće opštine Ivanjica,   dana 14.10.2022. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA  PUTEM  UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE  NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2022. GODINI

            I RASPISUJE SE javni poziv  za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi,  termostatskih  ventila i delitelja toplote na teritoriji opštine Ivanjica u 2022. godini.

           II  Sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti, u opštini Ivanjica,  u 2022. godini, obezbeđeno je u iznosu od 1.000.000,00 dinara, od čega je 500.000,00  dinara opredelila opština Ivanjica, a 500.000,00 dinara Ministarstvo rudarstva i energetike- Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Sredstva opštine Ivanjica za sufinansiranje projekata građana obezbeđena su  Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“,  br. 15/21),  u okviru Programska aktivnost 0501-0001 Energetski menadžment,  funkcija 620 – razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 472 – naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta.

                Ukupna sredstva za  sufinansiranje mera energetske sanacije iznose 1.000.000,00 dinara ( jedan milion  dinara), što iznosi do  50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om za finansiranje pojedinačnih projekata građana.

         III  Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opština Ivanjica i najavljen u lokalnim medijima.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

                        OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA, 01 broj: 401-26/2022

                                                                                         PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER