Aktuelnosti

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-11-9/2020

18.06. 2020.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/014), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16 i 30/16- ispr), člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 10/19) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2020.godini iz oblasti  filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo  01 broj 400-11/20 od 12.06.2020. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini 01 broj 400-11/20 od 27.01.2020. godine, predsednik opštine Ivanjica  18.06.2020. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo 

u 2020. godini

1. Odbacuje se prijava podnosioca  Nezavisni kulturni centar  „MostArt“ Ivanjica, kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, nedostaje:

   1. biografija osobe odgovorne za realizaciju projekta i korišćenje sredstava

    2.spisak učesnika projekta i bar jedna profesionalna biografija,

 5. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr),  predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini, 01 broj 400-11/20 od 27.01.2020. godine, koji je objavljen 27.01.2020. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“. Na Javni konkurs je pristiglo jedna  prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-11-6/20 od 17.03.2020. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2020. godini.             

 Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. Nije bilo neblagovremenih prijava.

            Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                         

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-11-11/2020

12.06. 2020.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/014), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16 i 30/16- ispr), člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 10/19) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2020.godini iz oblasti  otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem  u 2020. godini 01 broj 400-11/20 od 12.06.2020. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini 01 broj 400-11/20 od 27.01.2020. godine, predsednik opštine Ivanjica  12.06.2020. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem  u 2020. godini

1. Usvaja se OdlukaKomisije za izbor projekata u kulturi u 2020.godini iz oblasti otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem 01 broj 400-11-10/20 od 01. 06.2020.godine.

2. Iz oblasti otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem po raspisanom Javnom konkursu od  27.01.2020. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2020.godini, finansiraće se i sufinansirati sledeći projekat:

1. Projekat ««Ogrijala mi sjajna mesečina»» , korisnik sredstava KUD „Moravica “ Ivanjica, u iznosu od 160.000,00 dinara.

3. Sa korisnikom sredstava iz tačke 2. Rešenja predsednik opštine Ivanjica zaključiće ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 5. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr),  predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini, 01 broj 400-11/20 od 27.01.2020. godine, koji je objavljen 27.01.2020. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem          Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-11-7/20 od 17.03.2020. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem u 2020. godini.                      

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 01.06.2020. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem podnetog povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2020. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-11-9/2020

12.06. 2020.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/014), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16 i 30/16- ispr), člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 10/19) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2020.godini iz oblasti  muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija)  01 broj 400-11/20 od 12.06.2020. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini 01 broj 400-11/20 od 27.01.2020. godine, predsednik opštine Ivanjica  12.06.2020. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)       

u 2020. godini

1. Usvaja se OdlukaKomisije za izbor projekata u kulturi u 2020.godini iz oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) 01 broj 400-11-8/20 od 12. 06.2020.godine.

2. Iz oblasti muzika  (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija), po raspisanom Javnom konkursu od  27.01.2020. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2020.godini, finansiraće se i sufinansirati sledeći projekat:

1. Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, u iznosu od 340.000,00 dinara.

3. Sa korisnikom sredstava iz tačke 2. Rešenja predsednik opštine Ivanjica zaključiće ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 5. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr),  predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini, 01 broj 400-11/20 od 27.01.2020. godine, koji je objavljen 27.01.2020. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Srpski telegraf“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija).

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-11-5/20 od 17.03.2020. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) u 2020. godini.                   

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 10.06.2020. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetog povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2020. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2020. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Zoran Lazović

                                                                                        

О Аутору

Financ