Aktuelnosti Vesti

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-10/2021

11.03. 2021.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 18/20) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2021. godini iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo 01 broj 400-10/21 od 09.03.2021. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, predsednik opštine Ivanjica  11.03.2021. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo

u 2021. godini

  1. Odbacuje se prijava podnosioca  Udruženje „Tetreb film “ Prijepolje, kao nepotpuna.
  2.  Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, koji je objavljen 15.01.2021. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs   i  u dnevnom listu  „Objektiv“.

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Objektiv“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo.

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-10/21 od 01.03.2021. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo u 2021. godini.                      Obzirom na to da je na konkurs pristigla jedna prijava iz oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo i da podnosilac prijave nije dostavio potpunu dokumentaciju Komisija je ocenjivanje projekta u oblasti filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo izvršila tako što je prijava odbijena kao nepotpuna. U dokumentaciji, u skladu sa tačkom VIII Javnog konkursa, nedostaje:

  1. dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa;
  2. overena fotokopija statuta.

Nije bilo neblagovremenih prijava.

POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ