Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti muzike

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-10/2021

11.03. 2021.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 18/20) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2021. godini iz oblasti  muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija)  01 broj 400-10/21 od 09.03.2021. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, predsednik opštine Ivanjica  11.03.2021. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti  muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)       

u 2021. godini

1. U oblasti muzika  (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija), po raspisanom Javnom konkursu od  15.01.2021. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, finansiraće se i sufinansirati sledeći projekat:

1. Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, u iznosu od 289.400,00 dinara

2. Sa korisnikom sredstava iz tačke 1. Rešenja predsednik opštine Ivanjica zaključiće ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 3. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, koji je objavljen 15.01.2021. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Objektiv“.

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Objektiv“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti muzika  (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija).

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-10/21 od 01.03.2021. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) u 2021. godini.                  

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 09.03.2021. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetog povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica», podnosilac projekta  KUD „Stari Vlah “ Ivanjica.

Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna i predata u roku predviđenim Javnim konkursom.

            Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat u većoj  meri zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,   ekonomičan je  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u većoj meri zadovoljava ovaj kriterijum).       

KUD «Stari Vlah» je udruženje nekoliko  muških i ženskih pevačkih grupa koje promovišu izvornu srpsku pesmu, igru, sviranje na starim instrumentima, običaje i kulturu ivanjičkog kraja.

Komisija je stava da se za Projekat «Očuvanje i promocija kulturne baštine opštine Ivanjica» , korisnik sredstava KUD „Stari Vlah “ Ivanjica, dodele sredstva u iznosu od 289.400,00 dinara

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2021. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ