Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-10/2021

11.03. 2021.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 18/20) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2021. godini iz oblasti  oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa 01 broj 400-10/21 od 08.03.2021. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, predsednik opštine Ivanjica  11.03.2021. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti   delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2021. godini

1. Iz oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa, po raspisanom Javnom konkursu od  15.01.2021. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, neće se finansirati  i sufinansirati sledeći projekat:

1. Projekat «Stari nadgrobni spomenici i krajputaši – «Dragačevski epitafi 2021», podnosilac projekta Udruženje «Nasleđe», Gornji Milanovac

 2. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, koji je objavljen 15.01.2021. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Objektiv“.

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Objektiv“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-10/21 od 01.03.2021. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u oblasti delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa u 2021. godini.                    

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 08.03.2021. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa podnetih povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za  neprihvatanje projekta.

Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna.

 Komisija je saglasna da je projekat odgovorio delimično  na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (predloženi projekat   zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat delimično zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi (predloženi projekat zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi proejktni predlog nema usklađenost projektnih aktivnosti sa finansijskim planom, naime u projektnom predlogu stoji: «članovi udruženja u radu na projektu koriste sopstvena vozila, kompjutere i foto opremu» ). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat u nedovoljnoj meri  zadovoljava ovaj kriterijum).

Komisija je stava da se realizacijom projekta «Stari nadgrobni spomenici i krajputaši – Dragačevski epitafi 2021» ne bi ostvario uticaj na kvalitet kulturnog života u opštini Ivanjica. Ciljne grupe nisu jasno identifikovane, odnosno projekat je uopšten i samo delom obuhvata realizaciju na teritoriji opštine Ivanjica. Budžet projekta, odnosno  sredstva koja se potražuju  od Opštine nisu u skladu sa tačkom 2.7 Prijave na konkurs. Zahteva se sufinansiranje troškova koji nisu vezani samo za ovaj projekat, odnosno njegovu realizaciju na teritoriji opštine Ivanjica, čime je ekonomičnost i održivost  projekta neizvesna. Iz navedenih razloga Komisija smatra da projekat ne može biti podržan sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica

            Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ