Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Kultura

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra

Republika Srbija

Opština Ivanjica

Predsednik  opštine

01 broj 400-10/2021

11.03. 2021.godine

                        Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“, br 129/07 i 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/18), člana  76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) člana 56. Statuta opštine Ivanjica (,,Sl. list opštine Ivanjica“, br. 1/19), u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2021. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 18/20) i Odlukom izboru projekata u kulturi u 2021. godini  iz oblastiumetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) 01 broj 400-10/21 od 09.03.2021. godine, po raspisanom Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, predsednik opštine Ivanjica  11.03.2021. godine, donosi

R E Š E NJ E

o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

iz oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u 2021. godini

1. Iz oblastiumetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) po raspisanom Javnom konkursu od  15.01.2021. godine za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, finansiraće se i sufinansirati sledeći projekat:

  1. Projekat «Nisko Jane mori ne veruje – Igre Crne Trave» , korisnik sredstava KUD „Moravica “ Ivanjica, u iznosu od 210.600,00 dinara.

3. Sa korisnikom sredstava iz tačke 1. Rešenja predsednik opštine Ivanjica zaključiće ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze.

 5. Ovo Rešenje se objavljuje na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica.

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu člana 76.  Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/09, 13/16, 30/16- ispr i 6/20) predsednik opštine Ivanjica raspisao je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi  iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini, 01 broj 400-10/21 od 15.01.2021. godine, koji je objavljen 15.01.2021. godine na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs  i  u dnevnom listu  „Objektiv“.

            Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet strani opštine Ivanjica i  u dnevnom listu  „Objektiv“. Na Javni konkurs je pristiglo 1 prijava iz oblasti umetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija).

            Saglasno članu 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17),  Predsednik opštine Ivanjica je rešenjem, 01 broj 400-10/20 od 01.03.2021. godine obrazovao Komisiju za izbor projekata u kulturi u  oblastiumetnička igra-klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija) u 2021. godini.                      

 Komisija je na svojoj sednici održanoj dana 09.03.2021. godine proverila  pravovremenost, kompletiranost pristiglih prijava–predloga uvidom u prispelu dokumentaciju, izvršila  je ocenu i izbor projekta u kulturi u oblasti muzika (stvaralaštvo,produkcija, interpretacija) podnetog povodom raspisanog Javnog konkursa u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave i Javnim konkursom za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta opštine Ivanjica u 2021. godini. Ukupno je pristigla 1 prijava. Nije bilo neblagovremenih prijava. Projekat koji je ispunjavao formalne uslove bio je  ocenjen od strane svakog člana Komisije, na osnovu kriterijuma propisanih članom 3. Uredbe, pri čemu je za projekat Komisija sačinila pisano obrazloženje u kome su navedeni razlozi za prihvatanje projekta.

            Projekat «Nisko Jane mori ne veruje – Igre Crne Trave» , podnosilac projekta  KUD „Moravica “ Ivanjica.

Komisija je konstatovala da je dokumentacija podnosioca prijave potpuna i predata u roku predviđenim Javnim konkursom.

            Komisija je saglasna da je projekat odgovorio na Kriterijume za izbor projekata, a u skladu sa Uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj, 105/16 i 112/17).

Postoji usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa (preloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum).  Izražen je kvalitet i sadržajna inovativnost projekta (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Izraženi kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to: stručni, odnosno umetnički kapaciteti i  neophodni resursi  (predloženi projekat  zadovoljava ovaj kriterijum). Finansijski plan je razrađen, usklađen sa planom aktivnosti projekta,   ekonomičan je  i uključeno je više izvora finansiranja (predloženi projekat zadovoljava ovaj kriterijum). Izražen je stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice (predloženi projekat zadovoljava ovaj kriterijum).

KUD «Moravica» je mladi ansambl koji broji oko 200 članova uglavnom mlađih uzrasta. Udruženje promoviše narodnu igru i izvorno stvaralaštvo. Udruženje je organizator  dečijeg festivala «Žubor Moravice» koje svake godine okuplja oko 400 dece iz zemlje i inostranstva.

  Komisija je stava da se za   Projekat «Nisko Jane mori ne veruje – Igre Crne Trave» , korisnik sredstava KUD „Moravica “ Ivanjica, dodele sredstva u iznosu od 210.600,00 dinara.

 U skladu sa navedenim, kao i raspoloživim sredstvima opredeljenim za te namene u budžetu opštine Ivanjica u 2021. godini, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

 POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti prigovor Opštinskom veću opštine Ivanjica u roku od osam dana od dana objavljivanja istog na internet strani opštine Ivanjica.

                                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                                                Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ